كار»نفس« گير نرگس آبيار در جشنواره سياتل آمريكا

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

جشـنواره فيلمهـاى كـودكان »سـياتل« به كار خـود پايـان داد و فيلـ م »نفـس« سـاخته نرگـس آبيار يكى از جوايز مهم اين رويداد سينمايى را دريا فت كـرد. به گـزارش ايسـنا، جشنواره كودك سياتل از تاريخ 24 ژانويه تا 9 فوريه )4 تا 20 بهمـن) در آمريكا برگزار شـد و هيأت داوران ايـن رويداد سـينمايى د ر نهايـت جايـزه زوم جهانى را بـه فيلـم »نفـس« بـه كارگردانى نرگس آبيار اعطا كردند و اين فيلم را بهترين فيلـم جشـنواره در جهت ارتقـاى درك و تفاهم بينافرهنگى ارزيابى كردند. جشـنواره فيلمهاى كودكان »سياتل« آمريكا كه از سال 2005 راه اندازى شده است امسال ميزبان 14 فيلم بلند و 50 فيلم كوتاه از كشورهاى مختلف بود. »نفس« روايت زندگى چهار كودك به نام هاى بهار، نادر، كمال و مريم است كه به همراه پدرشان غفور و مادربزرگ خود در دهه 50 نفس مىكشند! دنياى اين كودكان، دنيايى پر از روياهاى زيباى كودكانه است و قرار است رنگ حقيقت به خود بگيرد .

مهران احمدى، پانتهآ پناهىها، گلاره عباسـى، سـيامك صفرى، شـبنم مقدمـى، سـاقى زينتى، محمدرضا شـيرخانلو، سـيده سـاره نورموسوى، على خان بابايى و جمشيد هاشم پور ايفاگر نقشهاى فيلم سـينمايى »نفس« هسـتند. »نفس« در سـال 2018 به عنوان نماينده سينماى ايران در شاخه بهترين فيلم خارجى به آكادمى اسكار معرفى شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.