نوجوانان بسكتبال فارس سبدها را گلباران كردند

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

با توجه به شــركت 18 تيم در مســابقات ليگ نوجوانــان قهرمانى باشگاههاى اســتان فارس هفته اول اين رقابت ها در دو گروه اول و دوم به ميزبان هيات بسكتبال كازرون و تيم شاهسون برگزار شد.

در ديدارهــاى برگــزار شــده در گروه اول مســابقات در شــيراز مهرســام در يك بازى نزديك 49 بر 47 اســتعدادهاى برتر را شكست داد.تيم شاهسون با نتيجه 47 بر 22 هيات بســكتبال فسا را مغلوب كرد. اســتعدادهاى برتر 52 بــر 23 برابر فســا صاحب پيروزى شد شاهسون 56 بر 28 مهرســام را مغلوب كرد، در حساس ترين بازى تيم شاهسون 45 بــر 37 اســتعدادهاى برتــر را مغلوب كــرد و در آخرين بازى اين گروه مهرســام 51 بر 20 تيم فســا را شكســت داد در پايــان دور اول مسابقات گروه اول تيم شاهسون در صدر قرار گرفت و تيم هاى مهرسام ، استعدادهاى برتر و فسا بر سكوى دوم تا چهارم ايستادند در گروه دوم مســابقات كه 5 تيم حضــور دارند در كازرون برابــر يكديگــر صــف آرايــى كردنــد كــه تيــم حميدپور 69 بــر 29 مقابل ميزبان مســابقات صاحب برترى شــد آينده سازان 54 بر 17 داراب را شكســت داد قير و كارزين 21 بر 56 مغلوب حميدپور شــد و كازرون 52 بــر 42 بازى را به آينده ســازان واگــذار كرد قير و كارزيــن 43 بــر 34 مقابــل داراب صاحب برتــرى شــد حميدپور 65 بر 37 آينده ســازان را مغلوب كرد كازرون 41 بــر 22 مقابل داراب به پيروزى رســيد آينده سازان 40 بر 31 قير و كارزين را شكســت داد و داراب 23 بــر 36 مغلوب كازرون شــد در پايــان مســابقات اين گروه تيم حميدپور در صــدر قرار گرفت و تيم هاى آينده ســازان ، كازرون، قير و كارزيــن و داراب در جايگاه دوم تــا پنجم قرار دارند مســابقات ليــگ نوجوانان در دو گروه چهار و دو گروه پنج تيمى برگزار مى شــود كــه هر هفته مســابقات دو گروه در دو شهر ميزبان مسابقات برگزار مى شــودو پس از بازيهاى دوررفت و برگشت تيم هاى اول و دوم هرگروه به دور بعد صعود خواهند كرد ود ر دو گروه به مصاف يكديگر خواهند رفت.بــه هــر حــال حركــت خوب هيات بســكتبال فــارس و برگزارى مســابقات ليگ نوجوانان و استقبال 18 باشــگاه جــاى تقديــر دارد ك ه مطمئنا با تداوم اين حركت بسكتبال فارس مى تواند به ســالهاى طلايى خود در بسكتبال كشور باز گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.