باز هم تيم رزمى بانوان كازرون خوش درخشيدند

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

مســابقات اســتانى هنرهاى فردى و ســلاح هاى ســرد به مناســب چهلمين ســالگرد پيروزى انقلاب اسلامى در شيراز برگزار گرديد. بانوان رزمــى كار كازرون در مســابقات حضــور يافته و توانســتند بــا اقتدار بــار ديگر نام شهرســتان كازرون را بر بلنداى اســتان فــارس به احتزاز درآورند. اسامى قهرمانان كازرون به شرح ذيل مى باشد: 1- مقام اول نونهالان خديجه صالحى فرد در بخش زنجير 2- مقام اول نوجوانان يلدا فرهادى فر در بخش نانچيكو جفت 3- مقام اول نوجوانان مبينا خواجه در بخش نانچيكو تك 4- مقام اول نوجوانان بيتا احمدى در بخش حركات آكروبات رزمى 5- مقام اول بزرگسالان زهرا جوكار در بخش فرم سبكى 6- مقام دوم نونهالان خديجه صالحى فرد در بخش چوب كوتاه 7- مقام دوم نازنين عباسى در بخش شادو رزمى 8- مقام سوم نوجوانان سارا زنگنه در بخش فرم ابداعى 9- مقام سوم نوجوانان نرگس زنگنه در بخش فرم سبكى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.