آگهي مجمع عمومي عادي نوبت دوم انجمن صنفي كارگران و استادكاران ساختماني شيراز و حومه

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

بدين وسيله به اطلاع كليه اعضاء محترم تحت پوشش انجمن صنفي كارگران و استادكاران ساختماني شيراز و حومه مي رساند با توجه به اتمام دوره انتخابات هيات مديره و بازرسين جلسه مجمع عمومي عادي اين انجمن صنفي با دستور ذيل در روز جمعه مورخ1712//97 راس ساعت 8 صبح در محل دفتر انجمن (مركز شهيد عبدالحسين برونسي مجتمع ساماندهي كارگران و استادكاران ساختماني شيراز و حومه به آدرس فلكه خاتون، جنب پارك مرواريد) تشـكيل مي گردد لذا از اعضايي كه داراي كارت عضويت معتبر هسـتند دعوت به عمل مي آيد در مح ل ذكر شده حضور به هم رسانند. لازم به ذكر است، چنانچه حضور عضو در جلسه به دلايلي از جمله (حضور در محل كار بنا به ضرورت شغلي، بيماري و ...) مقدور نمي باشد مي توانند به يكي از اعضاء درجه يك خانواده خود (داشتن حداقل 18 سال سن طبق اساسنامه) وكالت محضري دهد. هر عضو مي تواند حداكثر به وكالت از طرف يك نفر با ارائه كارت عضويت و كارت شناسايي معتبر (كارت ملي) در مجمع شركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.