مهتورربسپاانســاگز!

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

باياد ه اريدرشــعاعرسيدنبهانوارالهيات محو مي شود مانند ذره اي كوچك در اين ميقات و ملاقات نوراني. پــس كاش نگذريــم از ايــن روزها و لحظــه هايمان بــه بيهودگي و كاش بر جان عزيزمان ديگر هرگز ستم و بي عزتي روا نداريم و كاش وفــادار بمانيم بــر پيمان بندگي و عبــد بودنمان در برابر تو، شــايد اينگونه شايســته رســيدن بــه مقام بندگان شــكرگزارت نصيبمان گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.