تجهيز نيروى دريايى ارتش به ناوهاى موشك انداز و زير دريايى هاى جديد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

فرمانده نيروى دريايى ارتش جمهورى اســلامى گفت: ســال آينده تعدادى ناوهاى موشــك انداز و زير دريايى به مجموعه منطقه دوم نيروى دريايى ولايت جاســك اضافه مى شود.به گزارش ايرنا، امير دريادار حسين خانزادى افزود: با اضافه شدن اين تجهيزات بخش آمايشــى نيروى دريايى جاســك تكميل مى شــود.وى با بيان اين كه در ســاخت تجهيزات و تســهيلات به طور كامل خودكفا شــده ايم، تصريح كرد: اين نشان مى دهد كه تحريم ها هيچ تاثيرى ندارند و ما آن ها را زير پا گذاشته ايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.