بولتون از يك نوع توهّم كاملاً مزمن نسبت به ايران و ايرانيان رنج مى برد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

ســخنگوى وزارت خارجه كشــورمان گفت: جان بولتون از يــك نوع توهم كاملا مزمن نســبت به ايران و ايرانيان رنج مى برد. بهرام قاسمى در واكنش به اظهارات جديد جــان بولتون مشــاور امنيت ملى رئيس جمهور آمريــكا در گفت و گو با ايرنا گفت: جان بولتــون از يك نوع توهم كاملا مزمن نســبت به ايــران و ايرانيان رنج مى برد و به رغم تمامى توهمات و تخيلات خودســاخته و القائات برخى گروه هاى تروريســتى هم كيش، روياهــاى خام و خواب هاى پريشــان خود را در مراســم شــكوهمند راهپيمايى چهلمين ســالگرد انقلاب تاريخى ملت بزرگ ايران بر باد رفته ديده اســت. بولتون در يك عكس العمــل انفعالى، خصمانه و عصبيت حــاد بار ديگر به جاى درك و فهم و آموختن فرهنگ مردم بزرگ ايران و ريشــه هاى عميق انقلاب اسلامى با زبان تلخ و بدون درك واقعيات و بازنگرى در بينش و برداشت اشتباه خود و با كينه توزى هميشگى سعى كرده است با وعده هاى خام و تصورات خيالى مفرى براى رهايى و توجيه تحليل هاى غلط و پيشــگويى هاى نا فرجام خود داشــته باشــد. سخنگوى وزارت امور خارجه افزود: شايد امروز فرصتى مغتنم باشد تا اين مقام آمريكايى با نگاهى به آن چه در سالگرد انقلاب و با حضور فراگير و گسترده مردم گذشت و آن چه ديگر نا اهلان به او آموخته بودند، به دور از كينهورزىهاى كهنه و ديرينه نسبت به ايران و ايرانيان و با كمى تامل و تفكر از بيان چنين سخنان غلطى خوددارى كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.