شوراى نگهبان به لايحه جامع انتخابات چراغ سبز داد؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

معــاون پارلمانى رئيس جمهور در مورد آخريــن وضعيت لايحه جامع انتخابــات گفت: ايــن لايحــه يكى از مطالبــات عمومــى بود. چند بــار خود نماينــدگان مجلس شــوراى اســلامى از دولــت خواســتند كه لايحــه جامع انتخابات را به مجلس بدهد. حســينعلى اميــرى ادامــه داد: با توجه به آســيب هايى كه نظام انتخاباتى داشت و باعث مىشــد بعد از هر انتخابات گلايه هايى را ايجــاد كنــد ضرورت تهيــه لايحه جامع انتخابات تقريبا مورد اجماع كنش گران، جناحهاى سياسى كشور، شوراى نگهبان، دولت و مجلس شوراى اسلامى بود. معــاون پارلمانى رئيس جمهور در مورد نظر شــوراى نگهبــان در ارتباط با اين لايحه خاطر نشــان كرد: شوراى نگهبان از لايحه انتخابات استقبال كرده اســت. ديديد كه آقاى كدخدايى از اين لايحه اســتقبال كرده اســت. اميرى در پاســخ به اين ســوال كه آيا در مســير تدوين اين لايحه كارشناســان شوراى نگهبان نيز حضور داشــته انــد؟ اظهار داشت: در مســير تدوين با كارشناسان شوراى نگهبان مشورت شده است. اين لايحه با يك فوريت تقديم مجلس شده است. چون طرح استانى شدن انتخابات نيز در مجلس در حال رســيدگى است و قرار شــد اين لايحه نيز بــا آن طرح بررسى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.