آمريكا مجبور خواهد شد با ايران وارد مذاكره شود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رئيس كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى درباره برگزارى كنفرانس ضد ايرانى ورشو در لهستان گفت: اين نشست محكوم به شكست اســت. حشــمت ا... فلاحت پيشه در گفت و گو با شــبكه العربى قطر بيان كرد كه امــكان آمادگى تهــران براى گفت و گو بــا اروپايى ها در همه زمينــه ها در قالب »ديپلماســى عمومى« و نه »ديپلماسى رسمى« براى اثبات حقانيت ايران وجود دارد. وى گفت: بعد از 22 بهمن شــرايطى در فضاى سياســى در جهان و در خود آمريكا در مقابل آمريكا فراهم خواهد شــد و آمريكا مجبور خواهد شد با ايران وارد مذاكره شــود. فلاحت پيشــه با توضيح اين كه ايران بعد از نقض برجام توسط آمريكا دست به عصا حركت كرده اســت تاكيد كرد كه مذاكره با آمريكا تابو نيســت به شرط اين كه مذاكره، مذاكره باشد. وى با اعلام آمادگى تهران براى گفت و گو با كشورهاى منطقــه توضيح داد كه مجلس شــوراى اســلامى هيچ خط قرمزى بــراى گفت و گو بــا كشــورهاى حوزه خليج فارس از جمله عربســتان و امارات ندارد و تاكيد كرد كه ثبــات امنيت خليج فارس مديون جمهورى اســلامى بوده و راهبرد جمهورى اســلامى ايران تنش زدايى اســت. رئيس كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى مجلس مناسبات ايران با برخى كشورهاى منطقه از جمله قطر و عمان را نمونه توصيف كرد و كشورها را به احياى توافق نامه هاى امنيتى با كشورهاى حوزه خليج فارس دعوت كرد. فلاحت پيشه در مورد ادعاهاى امارات در خصوص جزيره ايرانى ابوموسى گفت: موضوع ابوموسى بهتر است از قاموس سياسى منطقه فراموش شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.