رقابتى از جنس پندها و اندرزها و داستانهاى ايرانى در پايتخت فرهنگى ايران

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

غيـاث ملـك حسـينى-خبرنگار »خبرجنـوب«/ رقابتهاى دو روزه نخستين جشنواره منطقهاى قصهگوي ى چهار اسـتان جنوبى، صبح ديروز در شيراز كار خود را آغاز كـرد تا 41 كتابـدار كتابخانههـاى عمومى فارس، بوشـهر، كرمان و هرمزگان، گرماى قصههاى شيرين را در رگ هواى سـرد و البته پاكيزه ايـن روزهاى پايتخـت فرهنگى ايران جارى كنند. رويدادى كـه بعدازظهر امروز برگزيدگان خود را معرفى مىكند تا آنها سـال آينده در پايتخت سياسـ ى ايران و در مرحله كشورى اين جشنواره به رقابت بپردازند . آنگونه كه مديركل كتابخانههاى عمومى فارس به خبرنگار ما مىگويد، برگزارى اين جشـنواره اگر چه نخستين تجربه از اين دست بود اما تلاش مىشود، شيراز نقش پر رنگ ترى را در برنامههاى اين چنينى داشته باشد.

روح ا... منوچهـرى در پاسـخ بـه ايـن كه آيـا امكان راهانـدازى دبيرخانه دائمى اين جشـنواره در شـيراز وجود دارد، يـا خيـر ابراز كرد: بـا توجه به اين كه جشـنواره بي ن 4 اسـتان جنوبى برگزار مىشـود و احتمـال دارد ميزبان ى دورههاى آتى به شهر ديگرى واگذار شود، نسبت به تأ سيس دبيرخانه دائمى نمىتوان اميدوار بود.

وى بـا تأكيد بر اين كه جشـنواره بر اسـاس اظهارات داوران از سطح كيفى مطلوبى برخوردار بود است، ابراز كرد : نرگس جعفرى، ملكى چيـذرى و غلامعلى كيومرثى داورى اين رويداد را بر عهده دارند. مديركل كتابخانههاى عموم ى فارس در ادامه گفت: استانهاى جنوبى در زمينه ارسال آثار آزاد بودند و محدوديتى در اين زمينه وجود نداشـت اما د ر نهايت پس از داورىهاى اوليه 41 اثر به اين رقابت راه يافتند كه اسـتان فارس با 18 قصه گو بيشترين ميزان مشاركت را به خود اختصاص داده است.

بـه گفته منوچهرى، در ايـن دوره از رقابتها چهار نف ر در بخـش رقابتـى آزاد و دو نفر نيز در بخـش ويژه (گو يش يا شـاهنامهخوانى) برگزيده مىشوند. وى همچنين با بيان اين كه در دنيايى قرار داريم كه سراسـر تحول است، گفت: اين تحولات جديد باعث مىشـود نيازها تغيير كند، در اي ن دنيا ضرورى است كه خود را با آن تحولات همسو كنيم تا با جامعه مخاطب ارتباط بهترى داشته باشيم.

منوچهرى تصريح كـرد: كتابخانههاى عمومى مراكزى هسـتند كه بيشـترى طيف مخاطب را دارنـد و بايد با اي ن تحولات همراه باشند .

وى با اشـاره به اين كه اين جشنواره كمك مى كند كه داشتههاى خود را به اشتراك بگذاريم و از ديگران بياموزيم، گفت: قصه، ابزار كمككننده و انتقال دهنده مسائل تربيت ى است و كتابداران در صف مقدم اين مسير هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.