فرنگىكارانخوزستانى پرچمدار تيمملى در جايزه بزرگ كرواسى

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

ســه مدال تيمملى در رقابتهاى بينالمللى كشــتى فرنگى جايزه بزرگ كرواســى توســط خوزستانىها به دست آمد.

اين رويداد بينالمللى در زاگرب كرواســى برگزار شد كه سه فرنگىكار خوزستانى كه در حال حاضر عضو تيمملى جوانان هستند، موفق به كسب مدال شدند.

در پايان اين پيكارها پويا دادمرز پس از رسيدن به فينال وزن 55 كيلوگرم، در رقابتى فشــرده با حريفى از كرواســى كه دارنده مدال برنز بزرگسالان جهان بود به برترى رسيد و نشان طلا را به خود اختصاص داد.

ميــلاد رضانــژاد حســينوند، فرنگــىكار وزن 60 كيلوگرم تيمملــى نيز در فينال با شكســت برابر دارنده مدال طلاى اميدهاى جهان، نشان نقره را به دست آورد.

در وزن 77 كيلوگرم نيز محمد ناقوســى در ديدار ردهبنــدى موفــق به برتــرى مقابــل دارنده مــدال برنز بزرگسالان جهان شد و نشان برنز را به گردن آويخت.

در پايان اين رقابتها هر ســه مدال كســب شــده تيمملى ايران توســط فرنگىكاران خوزســتانى به دست آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.