آگهى ابلاغ اجرائيه كلاسه: 139704011123001539/1

KHABAR JONOOB - - پارلمان -

بدينوسـيله به آقاى محمدعلـى پورابنوى فرزند ذكرالـه تاريخ تولد 1367/3/1 بدهكار پرونده كلاسـه ‪139704011123001539/ 1‬ كـه برابر گزارش مامـور اجرا امكان ابلاغ واقعى در آدرس شـيرازشهرك رضوان- خيابان سپيدار- خيابان شهيد رضايى- بعد از شيراز مرغ- درب آخر- سـمت راست- درب حياط پلاك 966 و 965- كد پسـتى 5061568371 ابـلاغ مـى گردد كه برابر بين شـما و هاجر اسدالهى يك جلد كلام اله مجيد يك شاخه نبات مقدارى نمك طعام به هديه پنجاه هزار تومان و هزينه يك سفر حج عمره و كربلاى معلى و مشهد مقدس و 514 سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كلاسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده ‪/18 19‬آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابلاغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابلاغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه خبرجنوب چاپ شيراز درج و منتشـر مى گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اينصورت بدون انتشـار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبقمقرراتعليهشماتعقيبخواهدشد. 21105/مالف رئيس اداره اجراى اسناد رسمى شيراز- حميد قرقانى آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شـماره 139760311241008318 مورخ 97/9/26 موضـوع پرونده كلاسـه شـماره 1395114411036000368 هيـات اول موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتـى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شيراز- ناحيه 5 تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى خانم سوسن مهدوى به شناسـنامه شـماره 3174 كد ملـى 0048095419 صادره تهـران فرزند بهاءالدين در ششـدانگ يك باب مغازه به مسـاحت 48/39 مترمربـع پلاك 1283 فرعـى از 2190 اصلى مفروز و مجزى شده از پلاك شماره 2190 اصلى واقع در بخش 4 شيراز خريدارى از مالك رسمى آقاى عباس پيروى محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيتصادرخواهدشد. 20564/مالف تاريخ انتشار نوبت اول: 11/9/97 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24 رئيس ثبت اسناد و املاك منطقه 5 شيراز- ابراهيم حفار 2-2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.