رييس سازمان سنجش: براى كنكور 99 تنها يك مدل سؤال طراحى مىشود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس ســازمان سنجش آموزش كشــور، گفت: بر اساس مصوبه شوراى ســنجش و پذيرش دانشجو، براى كنكور ســال 99 تنها يك نوع سؤال از نظام جديد طراحى خواهد شــد. معاون وزير علوم گفت: بر اســاس مصوبه شــوراى سنجش و پذيرش دانشجو كه وزير علوم رييس آن است، سال 98 آخرين سالى اســت كه دو ســرى ســؤال براى داوطلبان نظام قديم و جديد طراحى مىشود. ابراهيــم خدايــى در گفت وگو با ايرنا، افزود: داوطلبان نظــام قديم بر اين باور هســتند كه در كنكور 98 پذيرفته نمىشــوند و از امســال به فكر كنكور 99 هســتند؛ در حالى كه به جاى نگرانى، بايــد براى كنكور 98 تلاش كنند.معاون وزير علوم گفت: بر اســاس مصوبه شوراى سنجش و پذيرش دانشجو كه وزير علوم رييس آن اســت، ســال 98 آخرين ســالى است كه دو ســرى سؤال براى داوطلبان نظام قديم و جديد طراحى مىشــود.به گفته خدايى، براى كنكور سال 99 طبق مصوبه اين شــورا، تنها يك نوع ســؤال از نظام جديد طراحى خواهد شد.خدايى به اين دسته از داوطلبان توصيه كرد كه ابتدا براى كنكور 98 برنامه ريزى كنند و تصميم گيرى در مورد كنكور 99 بستگى به نظر شوراى سنجش و پذيرش دانشــجو دارد.وى در عين حال گفت كه شــوراى ســنجش و پذيرش دانشجو سال آينده در مورد طراحى سوال براى داوطلبان نظام قديمِ متقاضى در كنكور 99 تصميم گيرى مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.