اين اتحاديه مقام اول در خريد و توزيع نهادههاى كشاورزى در كشور را دارد

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

اتحاديه تعاونى روسـتايى اسـتان فارس در سـال 1377 با هدف ايجاد مركزيتى براى ارائه خدمات بيشـتر و مطلوب جهت رفع نياز و تأمين مايحتاج عمومى اعضا تأسيس شد.

ايـن اتحاديـه در زيـر مجموعـه خـود داراى 28 اتحاديـه شهرسـتانى و 189 شـركت تعاونى روسـتايى فعال و بيش از 298 هزار و 60 عضو مى باشد.

اسـتان فارس كه از موهبت داشـتن چهـار فصل به صورت همزمان برخوردار اسـت با داشـتن انواع محصولات كشاورزى از جمله گندم، جو، ذرت، انواع حبوبات، برنج، انواع محصولات باغى (مركبات – انار- سـيب درختى) و انواع سـبزى و صيفى، انجير - پسـته و خرما، كشـمش، گردو، بادام بازار خوبى براى خريد و فروش محصولات كشاورزى مى باشد.

اتحاديه با در اختيار داشـتن ظرفيت هايى چون كشـتارگاه پاسـارگاد مـرغ و سـردخانه 3000 تنى و سـاخت و راه اندازى بازارچههـاى عرضـه مسـتقيم كالا در امـر خدماترسـانى بـه بهرهبرداران و هم استانىهاى عزيز پيشرو مىباشد.

غلامرضـا اژدرى، مديرعامـل اتحاديـه تعاونى روسـتايى اسـتان فارس در گفت و گو با سـرويس اقتصادى »خبرجنوب« در خصـوص فعاليتهـاى ايـن اتحاديـه اظهاركـرد: در حـوزه فعاليتهـاى حـوزه بازرگانى اين شـركت موفق بـه خريد 284 هـزار كيلوگـرم گندم مـازاد بر مصرف كشـاورزان بـا همكارى اتحاديههـاى شهرسـتانى توسـط 110 مركـز خريد در سـطح اسـتان شـده كـه محصـولات خريـدارى شـده تحويـل مقاصد تحويلگيرى شركت غله و خدمات بازرگانى گرديده است.

وى خريـد يـك ميليون و 500 هـزار كيلوگرم جـو مازاد بر مصرف كشـاورزان در سـطح اسـتان به صورت توافقى، خريد و فـروش 300هـزار كيلوگـرم سـاير محصولات كشـاورزى و حبوبـات، خريـد و توزيع 3 ميليون و 88 هـزار و 635 كيلوگرم پرتقـال طرح تنظيم بـازار به ارزش 30 ميليـارد و 770ميليون ريال در ايام نوروز سال 1397 در سطح استان، خريد و توزيع بيش از دوميليون كيلوگرم سـيب درختى طرح تنظيم بازار به ارزش 30 ميليارد و 770 ميليون ريال در ايام نوروز سال 1397 در سطح استان و توزيع سبد كالايى دولت بين اقشار كم درآمد را بخشـى از فعاليتهـاى اين اتحاديه در حـوزه بازرگانى ذكر كرد .

مديرعامـل اتحاديه تعاونى روسـتايى اسـتان فارس ضمن تقديـر از زحمـات مهنـدس بهجـت حقيقـي، مديـركل توانمند و خوشفكر سازمان تعاون روستايي فارس به فعاليتهاى حوزه فنـى و اجرايـى اين اتحاديه اشـاره كرد و گفـت: خريد و توزيع 20 ميليون كيلوگرم انواع كود شيميايى در سطح استان، خريد و توزيـع ريزمغذىهـا، خريـد و توزيع بذر مرغـوب گندم بين كشـاورزان بـه مقدار دو ميليـون كيلوگرم، خريـد و توزيع بذر اصلاح شـده كلزا در سطح اسـتان به مقدار500 هزار كيلوگرم، كشـتار مرغ توسـط كشـتارگاه مرغ بـا ظرفيـت 25 كاميون در شب و ذخيرهسازى سيب باغداران در سردخانه از فعاليتهاى اتحاديه تعاون روستايى استان فارس مىباشد.

اژدرى در خصـوص پتانسـيلها و امكانات اتحاديه تعاون روسـتايى استان فارس نيز گفـت: اين اتحاديه امكانات مختلفى براى خدمات دهى به كشاورزان دارد كه از اين ميان مىتوان به كشتارگاه پاسارگاد مرغ، سردخانه همايجان مير، بازارچه كوى زهرا، بازارچه دنا و شركت حمل و نقل سلامت بار اشاره كرد.

وى يادآور شـد: اتحاديه تعاونى روسـتايى اسـتان فارس طرحهـاى خودابتـكارى را نيـز به اجرا درآورده اسـت و ضمن مشـاركت در طرح تنظيم بـازار موفق به ايجـاد دو بازارچه در سطح شهر (بازارچه دنا - كوى زهرا) شده است.

وى يادآور شـد: اتحاديه تعاونى روستايى فارس مقام اول در خريد و توزيع نهادههاى كشاورزى در كشور را دارد. جايگاه و نقش اتحاديه تعاونى روستايى فارس: نايب رئيس هيئت مديره شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى فارس رئيس هيئت مديره شركت پاسارگاد مرغ فارس عضو هيئت مديره شركت كشت و صنعت جيرفت عضو هيئت مديره سردخانه همايجان مير عضو هيئت مديره شركت حمل و نقل سلامت بار كشاورز عضو ستاد تنظيم بازار استان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.