تقدير ستاد بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى فارس از حضور باشكوه مردم در راهپيمايى 22 بهمن ماه

KHABAR JONOOB - - ويژه چهل سالگى انقلاب اسلامى -

شـوراى هماهنگى تبليغات اسـلامى اسـتان فارس و ستاد بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسـلامى استان فارس در پيامى از از حضور پرشـكوه مردم در راهپيمايى حماسـى يـوما... 22 بهمـن و جشـن بزرگ مردمـى چهلمين سـالگرد پيروزى انقلاب اسـلامى ايران تقديـر و اعلام كرد: برگزارى راهپيمايى 22 بهمن ماه به مراتب پرشـور تر از سال هاى قبل با تجلى استثنايى ترين حماسه حضور و بهمن تماشايى تحقق يافت.متن كامل اين پيام بدين شرح است:

وَلا تَهِنـوا وَ لا تَحزَنوا وَ أنتُـُم الاعلَونَ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ(سوره مباركه آلعمران آيه 139 (

و سسـت نشـويد! و غمگين نگرديد! و شـما برتريد اگر ايمان داشته باشيد!

حمـد و سـپاس خداونـد سـرمدى را كـه در چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى، به توفيق الهى،توجهـات حضرت بقيـه ا...الاعظم عجـل ا... تعالى فرجه الشـريف و زعامت آيتا... العظمى امام خامنـهاى مدظله العالى به پـاس تحقق پيش بينى حكيمانه مقتداى عظيمالشـان عزيزتـر از جانمان و با احسـاس تكليف دينى و انقلابى مردم متدين ، سلحشور و هميشـه حاضر در صحنه استان فارس و شـيراز سـومين حـرم اهـل بيـت (ع)، برگزارى راهپيمايـى به مراتب پرشـور تر از سـال هاى قبل با تجلى اسـتثنايى ترين حماسـه حضـور و بهمن تماشايى تحقق يافت و به كورى چشم سردمداران خبيـث طاغوت اعظم، آمريـكاى جهانخوار و محور شـرارت، بار ديگر امّت بصير فارس با عزمى راسـخ حضورى باشكوه، تماشايى، آگاهانه، زنده و توفنده، زيباتريـن جلوههاى قـدرتِ لايزال الهـى را به رخ جهانيـان كشـيدند و حادثه بـزرگ و خيرهكننده را در حسـاسترين و اسـتثنايىترين مقطع تاريخ بشـريّت آفريـده و برگ زريّـن و زيبنـده ديگرى بر اوراق سراسـر صلابـت و اقتـدار امالقراى جهان اسـلام ايران سرافراز افزودند.نظام سلطه با تكيه بر مفروضاتى باطل با هجمه رسانهاى و جنگ تركيبى، طرح »تابستان داغ« و »زمستان سخت« را با حربه نخنماى تحريم و تلاشهاى مذبوحانه براى دلسـرد كردن مردم به كار بست امّا عظمت راهپيمايى شما مردم بصير و لحظهشناس استان فارس پاسخ قاطع و دندانشكنى به بيگانگان و دشمنان و سست عهدان داد. بىشـك حضور الهامبخش شـما مردم انقلابى تفاخر و سربلندى براى ايران عزيز و بشارت رهايى از زنجيرههاى فراعنه و نمروديان زمانه را به ملّتها ارزانى و وحدت و همبستگى ملّى را نمايان نمود.

اينـك در طليعه دهـه پنجم پيـروزى انقلاب اسلامى، شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى استان فارس ضمن تشكر و قدردانى ازامت قهرمان فارس اين شور و شعور را حرمت نهاده و پيروزى و بهروزى همـگان را در گـذرگاه حصول بـه آرمانهاى منير انقلاب اسـلامى، از درگاه ذات اقدس احديّت جلّ و علا مسألت مىنمايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.