توهين نماينده ايذه به يك خانم

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

روزنامه مردم سالارى در ادامه خبرها نوشت:هدايت ا... خادمى، نماينده ايذه (استان خوزســتان) پاسخ توهين آميزى به يكى از شــهروندان كه از نبود سرويس بهداشتى در ورزشگاه گلايه كرده بود داد. او چندى پيش در جواب يكى از مراجعان كه تقاضاى حل مشــكلات مردم را داشت گفته بود:»به افراد عقب ماندهاى مثل تو ارتباطى ندارد.« اين نماينده مجلس پيشتر، بابت دريافت حقوق از شركت نفت مورد توجه رسانهها و كاربران فضاى مجازى قرار گرفته بود. وزارت نفت در اطلاعيهاى اعلام كرده بود:»بالاترين رقم پرداختى ناخالص به نمايندگانى كه كارمند نفت محســوب مىشــوند، مربوط به جناب آقاى هدايتا...خادمى نماينده مدعى است كه آخرين رقم دريافتى ناخالص ايشان بالغ بر 27 ميليون تومان در ماه بوده است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.