كارگردان هنرى نبايد در معرض قرارداد پيمانكارى باشد

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

يك كارگردان تئاتر گفت: متأســفانه با وجود اينكه 5 ماه از اجراى نمايشــم در كانون پرورش فكــرى كودك ونوجوان مىگــذرد، هنوز به دنبال دســتمزدم هســتم و هــر روز بايد پاسخگوى گروهم باشم كه آيا پول دريافت كردم يا خير؟بهاره ميرزاپور كارگردان نمايش »گيســو طلا« كــه به مدت چهار ماه در كانون پرورش فكرى اجرا شــده اســت، در گفتوگو با ايســنا گفت: »گيسو طلا« از 20 خرداد تا 20 شهريور 97 در سالن گلســتان كانون پرورش فكرى به روى صحنه رفت و با استقبال خوب مردم هم روبرو شد.اين بازيگر و كارگردان تئاتر در بخش ديگرى از صحبتهايش گفت: مشكلات ديگرى هم وجود دارد؛ يكى از اين مشــكلات اعمــال پرداخت حق بيمه بازيگران توســط كارگردان اســت. اين موضوع قبل از اين در سازمان فرهنگى شــهردارى اتفاق افتاده بود، اما خانه تئاتر با شــهردارى تعاملاتى كردند و اين مشــكل حل شد. اما كانون مجــدداً درصدد به وجود آوردن اين مشــكل براى كارگردانان اســت.ميرزاپور در پايان گفت: با اين كار قصد دارند، قرار داد پيمانكارى با گروهها بســته شــود؛ در صورتــى كه ما هنرمند هستيم. طبق قانون وزارت ارشــاد، كارگردان هنرى نبايد در معرض قراردادهاى پيمانكارى قرار گيرد، اما كانون اين كار را انجام مىدهد كه متضمن ضرر بســيارى براى يك كارگردان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.