تندروها مردم را از انقلاب جدا مى كنند

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

خطرى از ناحيه دشمن بيرونى ما را تهديد نمى كند، اما از داخل خطر تندروها را داريم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.