آيا در كشور اسكله مخفى داريم؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

جانشين فرمانده ناجا بر ضرورت كنترل و پايش تردد شناورها در سواحل براى كنترل پديده قاچاق تاكيد كرد.سردار ايوب سليمانى در گفت وگو با ايسنا درباره اين كه آيا اسكله هاى غيرقانونى و مخفيانه اى براى قاچاق در كشــور فعال اســت يا خير، گفت: ما در كشور اســكله هايى به نام اســكله قاچاق نداريم و اينطور نيست كه اســكله اى مخفى باشد و از كســى پوشــيده باشــد، اما در بعضى جاها مبادى رســمى وجود دارد و گمرك و … مستقر هستند، اما در جاهاى ديگر مانند برخى روستاها اسكله هاى محلى وجود دارد كه ما معتقديم در اين محلها نيز بايد مسئولان حضور داشته باشند و نسبت به كنترل اين فضاها اقدام كنند. جانشين فرمانده ناجا ادامه داد: به عنوان مثال در بعضى از خورهايى كه اسكله رسمى نيستند اما طبيعت آن جا و شكل سواحل طورى است كه شناورهاى كوچك مىتوانند بيايند و پهلو بگيرند كه در اين فضاها نيز بايد مراقبت هاى لازم انجام بگيرد.

ســليمانى درباره اين كه آيا در حال حاضر اين نظارت ها براى مبارزه با قاچاق انجام شــده يا خير؟ خاطرنشــان كرد: مرزهاى آبى و خاكى ما طولانى و چند هزار كيلومتر است. نمىشود كه در تمام مرزهاى خاكى و آبى آدم بچينيم و كنترل كنيم، ما مىگوييم به صورت فيزيكــى چنين امكانى وجود نــدارد بلكه بايد تجهيزات و امكاناتى باشــد كه به كمك آن بتوان به صورت الكترونيكى اقدام به نظارت كرد. وي گفت: مثلاً با گذاشــتن ردياب روى شــناورها يا كنترل ترددها مىتوان تشــخيص داد كه هر شناور از كجا آمده، به كجا مىرود و در كجا توقف مىكند.

جانشــين فرمانده ناجا در پاســخ به اين كه آيا اعتبارات مورد نياز براى اين امر محقق شده است، به ايسنا گفت: برخى به مشكلات كشور باز مىگردد و ما هم نمىگوييم كه بايد تمام اين موارد يك شــبه انجام شــود، اما اگر كمك هايى به ما بشود قطعاً مؤثر خواهد بود، چرا كه قاچاق پديدهاى پيچيده اســت كه مبارزه با آن نيازمند تعامل و حضور دســتگاه هاى مختلف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.