زلزله 4 ريشترى محمله در استان فارس را لرزاند

KHABAR JONOOB - - ويژه -

زلزلهاى به بزرگى 4 ريشتر محمله در شهرستان خنج استان فارس را لرزاند. اين زلزله در عمق 17 كيلومترى زمين و عرض جغرافيايى 27 و طول 53 رخ داده است.

اين زلزله در 10 كيلومترى محمله، 11 كيلومترى علامرودشت و 25 كيلومترى مهر رخ داده است.

گزارشى از خسارت احتمالى اعلام نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.