ورود مواد مخدر توسط مافيا با كمك سرويسهاى اطلاعاتى به كشور

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا تأكيد دارد كه ورود موادمخد رب هاير ان از طريق جريانهاى مافيايى و با پشتيبانى سرويسهاى اطلاعاتى انجام مىشود.

به گزارش سايت پليس فارس، سردار محمد مسعود زاهديان، در جلس هكميت ه مقابله با موادمخدر اســتان فارس، گفت: مواد مخدر، ماد رهم هآسيبها ياجتماع ي است و تأثيرات بسيار زيادي در حوزههاي مختلف جامعه دارد.

او گفت: بعد از گذشــت40 ســال از عمر انقلاب اســلامي، همه دستگاهها و نهادها به يك وحدت و همبســتگي در برخورد با موارد ضد امنيتي رســيدهاند ك ه نمونــه آن راهپيمايي عظيم مردم د ر22 بهمن بود كه بد ونكوچكتري نمشــكل ى در اوج عظمت برگزار شد.

وي ادامــه داد: مبــارزه با مــواد مخدر همــواره يكــي از موضوعهاي مورد تأكيد مقام معظم رهبري و از مطالبات ايشــان بوده كه بايد برخورد جدي تر و اث ر بخشتري با آن داشت هباشيم.

رييــس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجــا با بيان اين كه مواد مخدر ماد رهم ه آســيبهاي اجتماعي اســت، افزود: ترويج مواد مخدر د رجامعه ،تأثيرا تبســيا ر زيادي بر حوزههاي مختلفي از جمله فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خواهد داشت.

زاهديــان گفت: ورود مواد مخدر به كشــور از طريق جريانهاي مافيايي وب ا پشتيباني ســرويسهاي اطلاعاتي انجام مىشود و بايد با توجه به شرايط كشور و اعتبارات موجود، اقدامات لازم را در خصوص مبارزه با مواد مخدر انجام دهيم.

وي، برنامهريزي لازم، اســتفاده از امكانات موجود، بهكارگيري ظرفيتها ي عظيم مردمي و بسيج، ترويج فرهنگ خود كنترلي، تعيين نقشه راه، انجام برنامههاي پيشــگيرانه، فرهنگسازي و افزايش اشــراف اطلاعاتي را در حوزه مبارزه با مواد مخدر بسيار مهم و اساسي عنوان كرد.

رئيــس پليــس مبارزه با مواد مخــدر ناجا در بخش ديگري از ســخنان خود ، گفت: نيروي انتظامي براي سال آينده 10 اولويت را تعيين كرده است كه چهارمين اولويت، مبارزه بي امان با مواد مخد راست.

زاهديــان با بيــان اين كه طرح جامعــي براي موضوع مبارزه بــا مواد مخد ر براي ســال آينده در دست اقدام است، افزود :اعتبارا تلاز مبرا ىاجرا ياي نطر ح پيشبيني شد هاست.

وي برخورد با خرده فروشــان مواد مخدر را يكي ديگ را زاولويتها يپل يس عنوان كرد و گفت: خرده فروش مواد مخدر جزئي از يك شــبك هتوزي عاســ تك ه بايد پس از دستگيري رها نشده و هرم اين شبكه شناسايي و دستگير شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.