حضور تيم ملى راگبى بانوان ايران در مسابقات غرب آسيا

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

ســرمربى تيم ملى راگبــى بانوان ايــران از حضور اين تيم در مســابقات غرب آســيا خبر داد و گفت: به همين منظور اردوى انتخابى تيم ملى، اسفند ماه سالجارى براى اعزام به اين رقابت ها برگزار مى شود.

»نازنين حســينى« اظهار داشت: مسابقات راگبى غرب آسيا 14 فروردين 1398 در قطر برپا مى شود و اين نخستين بار است كه تيم ملى بانوان ايران در اين رقابت ها شركت مى كند.

وى ادامه داد: در حال حاضر 27 ملى پوش از تمامى استان هاى كشور در گرگان در اردو به سر مى برند تا از بين آنان تركيب اصلى تيم شناسايى شود.

ســرمربى تيم ملى راگبى بانوان همچنين از حضور چهار كشــور ســوريه، اردن، قطر و افغانســتان در رقابتهاى غرب آســيا خبر داد و گفت كه كادر فنى تيم ايران موفق شده اطلاعاتى از وضعيت تيم هاى شركت كننده كسب كند.

حسينى عنوان كرد: در مســابقات قهرمانى آسيا همواره كشورهاى قدرى چون چين، ژاپن، قزاقســتان و امارات حضور دارند كه بيش از 50 سال در اين رشــته ورزشــى فعاليت مى كنند. اما ورزش راگبى در ايران به مدت 15 سال فعال بوده كه قابل قياس با اين كشورها نيست.

سرمربى تيم ملى راگبى بانوان همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود از برپايى اردوهاى تيم ملى از فروردين 1398 براى حضور در مســابقات انتخابى المپيك 2020 توكيو خبر داد.

وى گفت كه تيم ايران امســال به دليل مشكلات مالى حضور در مسابقات آسيايى در كشور برونئى را از دست داد اما مسوولان و كادر فنى تيم با برنامه ريزيهاى كه در دســت اقدام دارند، به دنبال كسب موفقيت در بازيهاى المپيك 2020 توكيو هستند.

پس از 10 روز مسابقه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.