پنج نكتـه مهم دربـاره سلامت شـكم

KHABAR JONOOB - - آگهي -

1- تكثر غذايى به سلامت شكم كمك مىكند

همه مــا مىدانيــم كه خوراك ســالم بســيار مهم اســت، اما خبر داريد كه براى ســلامت بيشتر بايد سعى كنيم تا غذاهــاى متنوع بخوريم؟ما بايــد ميكروبهاى بســيار متفاوتى در شكممان داشــته باشيم. اين مساله با سلامت بيشتر رابطه دارد."مصرف غذاهاى متنوع باعث مى شود تا ميكروبهاى مختلفى در شكم ما رشد كنند. اين ميكروبها به هضم غذا كمك مىكنند.

"اگر شــما هر روز غذاهاى تكرارى مصرف كنيد، ميكروبهــاى موجــود در شــكمتان به تنهــا گونههاى مشخصى محدود مىشوند."

2- نفخ يك پديده عادى است

نفخ ممكن اســت باعث ناراحتى فرد شــود و شايد نتيجه مشــكل جدىترى باشــدد، اما مقــددارى نفــخ

حواسپرتى باعث مى شود كه ما غذا را خوب نجويم و اين كار در هضم غذا خلل ايجاد مىكند

كاملا عادى اســت.افرادى كه از رژيمهاى غذايى گياهى اســتفاده مىكننــد ممكن اســت بعضا دچار نفخ شــوند. اين اصلا اتفاق عجيبى نيســت و نتيجــه منطقى مصرف غذاهايى است كه مقدار زيادى فيبر دارند.

"مصرف خيلــى زياد غذاهاى گياهــى منجر به نفخ مى شــود. دليلش هم اين است كه شما مقدار زيادى فيبر وارد بدن خود مىكنيد. انســانها نمىتوانند فيبر را هضم كنند. براى همين فيبرها به قســمتهاى پاييندست روده

افرادى كه از رژيمهاى غذايى گياهى استفاده مىكنند ممكن است بعضا دچار نفخ شوند

مىىرســنرســند و در آن محددووده توســط ميكروبها خورده مىىشونشوندد. آنها واقعا به فيبر علاقه دارند و خيلى برايشان خوب اســت. اما تغذيه ميكروبها منجــر به توليد گاز مى شــود كه مى تواند باعث مقدار مختصرى نفخ شود." اگر شــما مرتب دچار نفخ شديد و مداوم مىىشويشويد بهتر است پيش دكتر برويد

3- گلوتن مى تواند براى شما مفيد باشد

امروزه خيلىىها ســعى مىكننــد كه گلوتن كمترى مصرف كنند، امــا اين پروتئين مى تواند براى شما بسيار مفيد باشد. "گلوتن در واقعيت نوعــى پروتئين اســت كه در گنــدم، جو و چــاوددار پيدا مى شــود. تحقيقــات واقعا جالبى در اين زمينه انجام شــده است. مثلا ميزان گلوتن مصرفى 200 هزار نفر را بررسى كردهاند و گروهى را كه بيشــتر از بقيــه گلوتن مصرف مىىكــرد بــا گروهى كــه كمتر از بقيه گلوتن مصرف مىكرد مقايســه كردهاند."

"نتيجه اين مقايسه اين بود كه متوجه شدند كه خطر ابتلا به ديابت در بين كســانى كه بيشترين ميزان مصرف گلوتن را داشــتند 13 درصد كمتــر از ديگران بود. اين مساله رابطه مســتقيمى با حضور گلوتن در غلاتى دارد كه فيبر زيادى دارند، مثل گندم، جو و چاودار."

"تمركز صــرف روى گلوتن و ناديــده گرفتن اين واقعيــت كه اين پروتئين معمــولا در غذاهايى يافت مى شــود كه مصرف روزانهشــان بســيار مفيد اســت، مثل دانههاى فراورى نشــده، باعث مى شود تا ما از مزاياى زياد اين مواد غذايى بىبهره بمانيم."

شــما تنها در صورتى نبايد گلوتن مصرف كنيد كه يا بيمارى سلياك داشته باشيد يا نوعى ديگر از حساسيت بــه گلوتــن. در غير اين صــورت مصــرف گلوتن هيچ ضررى ندارد.

4- اگر شكمدرد داريد لباس تنگ نپوشيد

لباسهاى تنگ يــا لباسهايى كه فــاق بلند دارند مىتوانند باعث ناراحتى شديد شما شوند، و حتى ممكن است باعث بروز ناراحتى جدى در ناحيه شكم شوند. اين پديده به "سندروم شلوار تنگ" معروف است. "ســال ها پيــش، قبــل از اينكه اصــلا حرفى از سندروم روده تحريكپذير در ميان باشد، پزشكى روى اين مســاله تحقيــق كرده بود. دليلش ايــن بود كه خيلى از بيمارانش با مشــكلات شــكم درگير بودند. او متوجه شــد كه شلوارهاى فاقبلند و كمربندهاى خيلى سفت مد روز اســت. او نتيجــه گرفت كه تنها كافى اســت كه از بيمارانش بخواهد كه كمربندهايشــان را كمتر سفت كنند و لباسهاى گشــادترى بپوشند تا ديگر به دردهاى شديد شكم دچار نشــوند."پس اگر مىبينيد كه لباسهايتان به شكمتان فشــار مىآورند و احســاس ناراحتى مىكنيد، شــايد بد نباشد كه ديگر آن شــلوارهاى جين چسبان را نپوشيد.

5- حذف عوامل حواسپرتى مى تواند به هضم غذاى شما كمك كند

مــا امروزه تماموقت درگير شــبكههاى اجتماعى و حواسپرتىهــاى اينترنتىايم. با اينكــه خيلىها مىدانند كــه نبايد پيش از خواب از وســايلى مثــل تلفن و تبلت اســتفاده كنند، اغلــب افراد نمىدانند كه اســتفاده از اين وســايل هنگام خوردن هم مضر است. حواسپرتى باعث مى شــود كه ما غذا را خــوب نجويم و اين كار در هضم

اگر مىبينيد كه لباسهايتان به شكمتان فشار مىآورند و احساس ناراحتى مىكنيد، شايد بد نباشد كه ديگر شلوارهاى جين چسبان را نپوشيد

غذا خلل ايجــاد مىكند."دقت كنيد كه غذايتان را خوب و به ميزان كافى بجويد چون روند هضم از دهان شــروع مى شــود. ما نــه تنها با جويــدن غذا را خــورد و خمير مىكنيم، بلكــه آنزيمهاى موجود در بــزاق دهان تجزيه شيميايى غذا را آغاز مىكنند."

هر لقمه را بايد بسته به سختى غذايى كه مىخوريم 10 تا 15 بار بجويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.