سه كشتى گير فارس به اردوى ملى دعوت شدند

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

ســومين اردوى آماده ســازى تيم ملى كشتى فرنگى بزرگســالان براى حضور در رقابتهاى قهرمانى آســيا در چيــن، روزهاى 25 بهمن ماه تا 5 اســفند ماه در محل خانه كشتى عبدالله موحد مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار مىشود. اســامى نفرات دعوت شــده به اين اردو به شرح زير است:

55 كيلوگــرم: رضــا خــدرى (البرز) مصيــب اكبرى (تهران) پويا ناصرپور (خوزستان)

60 كيلوگــرم: مهــرداد مردانى (خوزســتان) عليرضا نجاتى (قم) شيرزاد بهشــتى طلا (تهران) مهدى محسن نژاد (خوزستان)

63 كيلوگرم: محمد نوربخش (تهران) ســامان عبدولى (خوزستان) ميثم دلخانى (فارس) كرامت عبدولى (خوزستان) محمدجواد رضايى (قم)

67 كيلوگرم: محمد الياســى (خوزستان) بهرام معروف خانى (اردبيل) حامد تاب (خوزستان)

72 كيلوگرم: محمدرضا گرايى (فارس) امين كاويانى نژاد (خوزستان) محمدرضا آقانيا (مازندران)

77 كيلوگــرم: محمدعلــى گرايــى (فــارس) رســول گرمســيرى (خوزســتان) پژمان پشــتام (تهران) پيام بويرى (خوزستان)

82 كيلوگــرم: ســعيد عبدولــى (خوزســتان) جمــال اسماعيلى (تهران) عباس مهدى زاده (اصفهان)

87 كيلوگرم: حسين نورى (البرز) مهدى فلاح (تهران) يوســف قادريان (البــرز) محمدهادى ســاروى (مازندران) رامين طاهرى (خوزستان)

97 كيلوگرم: مهدى عليارى (تهران) حسن آريايى نژاد (مازندران) على اكبر حيدرى (قم) مهدى بالى (مازندران)

130 كيلوگرم: شهاب قوره جيلى (تهران) امير قاسمى منجزى (خوزستان) محمد يگانه (ايلام) اميرمحمد حاجى پور (مازندران) سرمربى: محمد بنا مربيان: ناصر نوربخش – ايرج اسفنديارى فر- رسول جزينى- بهروز حضرتى پور- عادل بالى تبار-لقمان رضايى متخصص تغذيه: دكتر رامين اميرساسان ماساژو: شهريار عليزاده سرپرست: حسام الدين جعفرى رقابتهــاى كشــتى قهرمانــى آســيا روزهــاى 3 تا 8 ارديبهشــت ماه ســال 98 در شــهر شــيآن چيــن برگزار خواهــد شــد و فرنگــى كاران در ايــن مرحلــه از اردو در رقابتهــاى جايــزه بــزرگ مجارســتان كــه روزهــاى 4 و 5 اســفندماه در شــهر گيــور انجــام مى شــود شــركت مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.