در هندوستان اولين مدال تاريخ تپانچه ايران در جهان را كسب كردم

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

وحيد گلخندان ورزشــكار شيرازى رشته تيراندازى و عضو تيم ملى جمهورى اسلامى ايران در رقابتهاى جهانى دهلى نــو اســت و بر تــلاش اميدوارانــه براى كسب سهميه المپيك در بخش تيراندازى با تپانچــه تاكيد مىكند.گلخنــدان متولد تيرماه ســال 62 ، كه قرار اســت در جام جهانــى تيرانــدازى و مســابقات توزيع سهميه المپيك، شــركت كند از مسابقات پيشرو و موانع و مشــكلات بر ســرراه مىگويد.اين ورزشــكار جوان شــيرازى مىگويــد: در مســابقات جهانى دهلى نو، تمام قدرتهاى جهان براى كسب سهميه المپيك حاضر مىشــوند و به حتم رقابت در اين عرصه بسيار مشكل خواهد بود.وى با اشــاره به حضور سه ماهه در اردوهاى تيرانــدازى، اضافه مىكند: هنوز موفق به حضور در المپيك نشدهام، اما اولين مدال تاريخ تپانچه ايــران را در جهان در همين كشــور هندوستان كســب كردم.گلخندان درباره شــانس كســب ســهميه المپيك، مىگويد: اگر بتوانــم ركوردهاى تمرينى را در مسابقات جهانى تكرار كنم، به حتم ســهميه المپيك را به دســت مىآورد اما بايد قبول كرد كه شرايط مسابقه متفاوت اســت؛ در رشــته تيرانــدازى هــم نتايج بســتگى زيادى به شــرايط روحى روانى ورزشــكار و حتى كل تيــم دارد.اين ملى پوش تيم تيراندازى ايران، مىافزايد: دليل لغــو اردوى هانوفر كه با هــدف آمادگى هــر چه بيشــتر ملــى پوشــان و از طرف فدراسيون تدارك ديده شده بود، برگزارى جشن و نمايشــگاه سال نو ميلادى در آن شــهر بود و از طرف آلمانىها اتفاق افتاد و تقصيرى متوجه فدراســيون تيراندازى نبود.وى كه ســه ســال است عضويت تيم ملى تيراندازى ايران را دارد، خاطرنشــان مىكند: تيراندازى يك رشــته تجهيزات محور محســوب مىشــود كه با توجه به گرانىهاى اخير، شــرايط پيچيده اى پيدا كــرده به طوريكه بــراى خريد تفنگ 35 تــا 40 ميليــون و براى خريــد يك جفت كفش تيراندازى بين ســه تــا پنج ميليون و بــراى خريد عينك نيز همين مقدار بايد هزينه كرد؛ از طرفى هزينه ســاچمه مورد نيــاز 3 يا 4 روز تمرين، حدود 150 هزار تومان اســت.اين ورزشكار ادامه مىدهد: البته فدراســيون تيراندازى كمكهايى را انجام مىدهد اما اين كمكها ســقفى دارد و ما هم نمىتوانيم به واسطه محدوديتها انتظار بيشترى از فدراسيون داشته باشيم، بلكه انتظارمان حمايت از طرف مسئولان استانى و شهرى است.ورزشكار شيرازى رشــته تيراندازى ايران، شــرايط فعاليت اين رشــته در شــيراز را خوب توصيف و با قدردانــى از اداره ورزش و جوانان اين شهرســتان، اضافــه مىكند: طى اين ســالها حمايــت و همراهى خــوب بوده اســت و اميدواريم همچنان تداوم داشته باشــد. در تيم تفنگ، الهه احمدى، نجمه خدمتى، آرمينا صادقيان، حسنا توتونچى، امير محمد نكونام، حســين باقرى، مهيار صداقــت و پوريا نوروزيــان تركيب تيم ملــى تيرانــدازى جمهورى اســلامى را تشــكيل مىدهنــد .اعضاى تيــم تپانچه نيز جــواد فروغى، امير جوهــرى، وحيد گلخندان، مصطفــى نصيرى، مينا قربانى، هانيــه رســتميان و گلنوش ســبقت الهى هستند.

رقابتهــاى جهانــى تيراندازى در هندوســتان قــرار اســت 2 اســفند آغاز شــود و تيم اعزامى كشــورمان در قالب دو گــروه 27 بهمــن بــه ايــن رقابتها اعــزام خواهنــد شــد.پيش از ايــن قرار بــود ملى پوشــان اردويــى 10 روزه در هانوفر آلمان داشــته باشند اما با لغو اين اردو قرار شــد ملى پوشان زودتر راهى دهلىنو شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.