حمايت اروپا از نظارت آژانس بر اجراى تعهدات برجامى ايران

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

هفتمين جلســه سالانه آژانس و اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ در تاريخ 12 فوريه 2019 برگــزار و اتحاديه اروپا يك بار ديگر حمايــت خود را از نقش آژانس در تاييد و نظارت بر اجراى برجام از ســوى ايران اعلام كرد. به گزارش ايســنا، نمايندگى ايران در آژانــس بيــن المللى انرژى اتمى در توييتى از برگزارى هفتمين جلســه ســالانه آژانس و اتحاديــه اروپا در لوكزامبورگ در تاريخ 12 فوريه 2019، خبر داد و نوشــت: »اتحاديه اروپا حمايت خود را از نقش آژانس در تأييد و نظارت بر اجراى تعهدات هســتهاى ايران تحت برنامه جامع JCPOA)( تأييد و اعلام كرد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.