خدبانايياك­ه!

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

ايمهر هميشهآغوشگ­رممحبتتراب­هرويمان مي گشــايي پــس چرا نــا اميــد باشــيم از رحمــت و آمرزش بــي نظيــرت كــه در اوج همــه نا اميــدي هــا، نداشــتن ها و بــه بن بســت رســيدن ها تنها تــو پناهمان هســتي و يــاري مان مي فرمايي پس آن گاه كه پروانه دلمان را به شوق رسيدن به تو پرواز مي دهيم تنها تو هوايمان را داشته باش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.