حاجيه خانم صديقه وفائى

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

شركت نموده اند و يا ازطريق تماس تلفنى، ارسال پيام، اهداى تاج گل، درج تسليت در روزنامه و به طرق ديگر ما را مورد لطف و محبت خود قرارداده و تسلاى خاطر بازماندگان را فراهم نموده اند، صميمانه تشكر و سپاسگزارى نموده و از درگاه باريتعالى آرزومنديم كه هرگز غم و اندوهى خاطر عزيزان را نيازارد و همواره تندرست و شادكام باشند. دكتر محمدجعفر امامى، دكتر عبدالرسول طالعى خانواده امامى و فاميل هاى وابسته

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.