تقدير و تشكر

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

پرتوعمرچرا­غىاستكهدرب­زموجود بهنسيممژهب­رهمزدنىخام­وشاست

نبودن هايى است كه هيچ بودنى جبرانشان نمى كند و آدم هايى هستند كه هرگز تكرار نمى شوند و تو آن گونه اى مادر بدينوسيله از كليه عزيزانى كه در مراسم تشييع، تدفين، ترحيم و چهلمين روز درگذشت مادر عزيزمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.