طرح فاصله گذارى اجتماعى براى پيشگيرى از موج دوم بيمارى

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

وزير بهداشــت گفت: طرح فاصله گذارى اجتماعى براى جلوگيرى از شــروع موج دوم بيمارى است و مخاطب آن گروهى هستند كه در خانه نمى نشينند.

دكتر سعيد نمكى در ارتباط زنده با شبكه خبر افزود: قرار است رئيس جمهور طرح فاصله گذارى اجتماعى را كه در وزارت كشــور با لحاظ كردن همه موارد به لطف خدا و همت عزيزان در هيأت دولت به تصويب رسانديم ابلاغ كند.

وى افــزود: اميدواريم همان طور كه مردم ما را يارى كردند و در خانه ماندند اين طرح سخت گيرانه براى گروه ديگرى كه در خانه نمى نشيند اجرا شود تا بتوانيم از موج

دوم بيمارىها جلوگيرى كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.