شـركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد از ميان افراد واجد شرايط نسبت به استخدام يك نفر مترجم مسـلط به مهارتهاي نوشـتاري و گفتاري و ترجمه همزمان زبان انگليسي جهت واحد شركت و در ارتباط با پروژههاي بانك توسعه اسلامي اقدام نمايد. لذا لازم است كليه متقاضيان

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

1) داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مترجمي زبان انگليسي 2) حداقل 5 سال سابقه كار ترجمه و يا تدريس 3) مسلط به ترجمه اسناد و متون مربوط به صنعت آب و فاضلاب 4) تسلط كامل به مهارتهاي نوشتن و گفتار به زبان انگليسي 5) تسلط كافي به ترجمه متون قرارداد داخلي و ترجيحاً دستورالعمل­ها و آييننامهها­ي بانك توسعه اسلامي 6) تسلط كافي به تهيه مكاتبات به زبان انگليسي 7) قادر بودن به ترجمه همزمان به منظور حضور در جلسات 8) قادر بودن كار با رايانه جهت تهيه گزارشات مورد نياز بانك توسعه اسلامي و همچنين اخذ و ارسال آن 9)افراديكهمه­ارتچهارگان­ه رادارنددرا­ولويتهستند. 10) حداكثر مهلت ارسال رزومه و حقالزحمه پيشنهادي پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 03/21/99 ميباشد. بديهي است پس از بررسي رزومه ارسالي و حقالزحمه پيشنهادي متقاضيان، فرد منتخب بايد به تاييد بانك توسعه اسلامي برسد و پس از آن نسبت به عقد قرارداد با فرد منتخب اقدام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.