KHABAR JONOOB

چالش هاى طرح جهش توليد دانش بنيان

-

ايــن كه بعد از 10 ســال مجلس محترم، طرح جامعــى را براى حمايت از اكوسيســتم دانش بنيان در كشــور آماده كرده است، بسيار محترم و قابل ســتايش است لكن اگر قرار است مجدداً 10 ســال براى قانون جديد منتظر بمانيم، بهتر اســت در اين طرح اندكى بيشــتر تامل شــود تا فرصت سوزى اتفاق نيفتد.

اين طرح همزمان با بررســى در كميســيون صنعت، از جهت بررسى، به بســيارى از نهادها و سازمان هاى ديگر نيز سپرده شد؛ طرحى كه قرار است اصلى ترين مخاطبش شــركت هاى دانش بنيان باشند، درصد بسيار بالايى از شركت هاى دانش بنيان، قبل از تصويب از آن خبر ندارند.

طرح جهش دانش بنيان، يك طرح ســهامى خاص است آن هم به مبتذل تريــن نوع آن. هر ســازمان و نهــاد و وزارتخانه و معاونتى به ســهم خود، مطلوبيت هاى خود را در آن گنجانده اســت. ابتذال ماجرا هم در آن است كه كوچكترين تلاش موثرى در هم سويى ادبيات طرح نشده است و فعالان اين حوزه، به راحتى مىتوانند حدس بزنند ادبيات هر ماده، سهم كدام وزارتخانه اســت. در مواردى حتى اين كه تبصره هاى هر ماده ســهم كدام معاونت آن وزارتخانه هست نيز قابل تشخيص است.

تجربه واگذارى اســتخراج نيازهاى تكنولوژيك هر ســازمان دولتى به خود سازمان، تجربهاى شكست خورده است كه در مطلع و قاموس اين قانون حضور آن لمس مى شــود. كارگزاران بخش خصوصى حوزه تكنولوژى، در تعامل با معاونت علمى و فن آورى و صندوق شكوفايى، تجربه بسيار موفقى از اســتخراج نيازهاى تكنولوژيك صنايع محتلف را در ســاليان اخير داشته اند.ترمينولوژى در حوزه دانش بنيان و تعريف مشــخصات لغاتى همچون فن آور، استارت آپ، دانش بنيان و ... همواره مورد چالش بوده است. با اين كه اين قانون مى تواند اين معضل را حل نمايد، با اســتفاده از كليه عبارات فوق بدون تعريف دقيقى از آن، موجبات تفســيرهاى نادرســت و چالشآفرين از آن در آينده را فراهم نموده است.ساختارســا­زى مضاعف، در حالى كه دولت همواره شعار كوچك شدن سر مى دهد و در مديريت ساختارهاى فعلى خود نيز مشــكلات عديده دارد، يكى از بزرگ ترين چالش هاى اين طرح اســت كه نتيجه مشــخص سهامى خاص بودن اين طرح است. يكى ديگر از چالش هاى اين طرح، تلاش براى احيا طرح هاى مرده و ناكارآمد اســت. گســترش حمايت نمايشــگاه­ى به نمايشگاه هاى تخصصى، بسيار ابزار موثرترى نسبت به تمركز حمايت بر يك نمايشــگاه نوظهور فرمايشى كم مخاطب است.يكى از جنبههاى طنز اين قانون، اشــاره به ارقام ريالى است. ماده 13 كه تصويب و اجــراى آن كمك بســيار بزرگى به شــركتهاى نوپا مــى نمايد، به عدد گردش مالى مشــخصى در ســال اشاره كرده است كه ثابت ماندن اين عدد با توجه به ناپايدارىه­اى اقتصادى و كاهش ارزش پول در جامعه، عملاً معقول نيســت و مكانيسم پويايى براى به روز كردن آن بايد در نظر گرفته شود.در نهايت بايــد گفت نگاه اصلى قانون گذاران در حمايت از اكوسيســتم دانش بنيان، نگاه بهبود ارتباط اين اكوسيستم با دولت و حاكميت به عنوان مشترى است. محدود شدن حمايتها به اين نگاه، و غافل شدن از حمايت اكوسيستم دانــش بنيان در تعامل با بخش خصوصى، يكى از اصلى ترين خلاء هاى اين طرح اســت. بســيارى از حمايت هاى مالياتى و بيمه اى و ... مى تواند براى بخش خصوصى در ارتباط با اكوسيســتم دانش بنيان تعريف شود كه مشوق آن ها قرار بگيرد و قطعاً ارتباط شركت هاى دانش بنيان با بخش خصوصى، ارتباطى پايدارتر خواهد بود.

محمد حسين غفارى

كرونا 60 تا 80 درصد به اصحاب هنر خسارت زد

وزير فرهنگ و ارشـاد اسلامى در حاشيه جلسه »شوراى هنر« از خسارت 60 تا 80 درصدى كرونا به اصحاب هنر سخن گفت.

سـيدعباس صالحى درباره تسـهيلات در نظر گرفته شـده براى جبران خسـارات كرونا به عرصه هنر توضيح داد: نسبت به سال قبل از حيث كار و فروش عرصه هاى مختلف شـاهد اين خسـارات بوديم، بر اين اسـاس اقداماتى داشته ايم كه بخشى از آن مربوط به بيمه سه ماهه هنرمندان بود، بخشى ديگر به عنوان كمك تسهيلات معيشتى به هنرمندان مربوط مىشد. ما رقم 12 ميليارد تومانى نيز براى 75 هزار عضو صندوق هنر در نظر داريم، سامانه كارا هم به كسانى كه خسارت ديدند، تسهيلات مى دهد كه در اين زمينه ثبت نام تا پايان مهر ادامه دارد. عـلاوه بر اينها تسـهيلات 4 درصد اشـتغال را نيز داشـتيم كه تخصيص 200 ميليارد تومان آن محقق شد. واكسن ايرانى آنفلوآنزا تا آبان ماه توليد مى شود

سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رئيس جمهور گفت: واكسن آنفلوآنزا در كشور تا آبان توليد مىشود و تا پايان سال مىتوان تمام نياز كشور را با توليد داخلى برطرف كرد.بر اساس اين گزارش ، پيش از اين مسـئولان مختلف از برنامه ريزى براى واردات 16 ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا به كشور خبر داده بودند. در حالى كه به گفته سخنگوى دولت بيش از 5 ميليون واكسـن وارد كشور شـده، انجمن داروسازان اعلام كرده كه واردات اين واكسن به دليل تحريمها به مشكل برخورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran