KHABAR JONOOB

جديدترين استفتاء رهبر معظم انقلاب درباره خمس »سهام در بورس«

-

كانال احـكام رهبـر معظم انقـلاب جديدترين اسـتفتاء حضرت آيت ا... خامنه اى درباره خمس سـهام خريد و فروش شـده در بورس را منتشر كرده است.سئوال: اگر با درآمد بين سـال در بورس، سـهام خريد و فروش كنيم، آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟جواب: در فرض سـئوال سر سال خمسى بايد قيمت روز سهام در بورس، محاسبه شده و خمس آن پرداخت شود. ايران جزو پنج كشور برتر جهان در صنعت پهپاد

فرمانـده گـروه پهپاد نيروى زمينى ارتش بـا بيان اين كه تمامـى قطعات پهپادهاى مورد اسـتفاده در نيروهاى مسـلح سـاخت داخل اسـت، گفت: ايران جزو پنج كشور برتر جهان در صنعت پهپادسـازى است. امير سـرتيپ دوم ستاد شهرام حسن نژاد خاطرنشـان كرد: مدل پهپادهاى مورد استفاده در ارتش بر اساس نوع عمليات بسيار متنوع است به گونه اى كه امروز بيش از 12 مدل پرنده با آمادگى رزمى متفاوت در اختيار داريم و امروز پهپادهاى نيروى زمينى ارتش جمهورى اسـلام ايران در حراسـت از مرزهاى شمال شرق، غرب و جنوب غرب كشور در خدمت اين نيرو قرار دارند.

وى يادآور شـد: به مناسب هفته دفاع مقدس ماكت پهپاد »كيان« كه حاصل دسـت كارشناسـان مومن و انقلابى ارتش جمهورى اسـلامى ايران اسـت براى ارج نهادن به مقام شامخ شـهيدان هشت سـال جنگ تحميلى و مدافعان حرم به موزه »مقاومت، ايثار و پيروزى« شهرستان رى تقديم شده است.

موافقت مجلس با اصلاح قانون تعيينتكليف

استخدامى معلمان حق التدريسى عضـو كميسـيون آمـوزش و تحقيقـات مجلـس گفـت: نماينـدگان مجلـس با كليـات اصـلاح قانون تعييـن تكليف اسـتخدامى معلمان حق التدريسـى و آموزش يـاران نهضت سوادآموزى در وزارت آموزش و پرورش موافقت كردند.محمد رضا احمدى سـنگرى با بيان اين كه طرح مذكور به كميسيون آمـوزش و تحقيقـات مجلس ارجاع شـده اسـت از برگزارى جلسات متعدد در مجلس براى حل مشكلاتى كه در اين بخش ايجاد شـد سخن گفت و اظهار داشـت: در آزمون استخدامى كه اخيراً برگزار شـد 17 هزار نفر معلم موفق شدند و حدوداً 6 هزار نفر هم پذيرفته نشدند.وى با بيان اين كه گفته شده افراد پذيرفته نشده در آزمون اسـتخدامى آموزش و پرورش ديگ ر نبايد به فعاليـت خود ادامه دهند از ايجاد يك جو انتقادى د ر اين مورد خبر داد و گفت: اين افراد از سراسر كشور مى آمدند و جلـوى مجلـس تحصن مى كردند از طرفى مـا نيز به عنو ان نماينده نگران آنان بوديم.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تأكيد بر اين كه قرار است تمام افرادى كه در آزمون موفق نشـدند جذب آموزش و پرورش شـوند عدم لغو آزمون برگزار شده و پذيرفته شدن 17 هزار نفر را متذكر شد و افزود: تمام افراد شركت كننده در آزمون اخير آموزش و پرورش چه پذيرفته شـدگان و چه غير پذيرفته شـدگان بـراى ادامه كار خود بايد در دانشگاه فرهنگيان دوره هايى را بگذرانند.

اعلام نتايج نهايى آزمون ارشد در هفته آخر مهر ماه سخنگوى سازمان سـنجش آموزش كشور از اعلام نتايج نهايى آزمون كارشناسـى ارشد سـال 99 در هفته چهارم مهر ماه جارى خبر داد.فاطمـه زرين آميزى ضمن بيان اين مطلب اظهار كرد: آزمون كارشناسـى ارشـد سـال 99 دانشگاه ها و موسسـات آموزش عالى در روزهاى 16، 17 و 18 مرداد برگزار شد و نتايج اوليه اين آزمون روز پنج شنبه 13 شهريور بر روى سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفت.

شناسايى هزار و 160 مورد تصادف ساختگى

در سال گذشته

رئيس سازمان پزشكى قانونى كشور گفت: در سال گذشته يكهـزار و 160 مـورد تصـادف سـاختگى در پزشـكى قانونى شناسـايى و تشخيص داده شد. اين موارد كه با هدف اخذ ديه و خسـارت انجام مى شود توسط همكاران بخش هاى معاينات تشخيص داده شد و مبالغ قابل توجهى صرفه جويى مالى براى شـركت هاى بيمه اى به همراه داشـت.عباس مسجدى تاكيد كـرد: اعلام آمارها، هشـدار و تلنگرى بـراى جامعه، نهادهاى تصميم گيرنده و نيز بخش هاى فرهنگى و آموزشى است تا با بهره گيرى از اين آمارها و دريافت تصويرى از شـرايط موجود و انجام برنامه ريزى هاى مناسـب، نسبت به مديريت شرايط و حركت در راسـتاى كاهش هر چه بيشتر آسيب هاى اجتماعى اقدام كنند.

8 درصد ازدواج هاى سال گذشته

متعلق به مردان سالمند است

سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: 8.1 درصد ازدواجهاى انجام شـده در سال 1398 مربوط به مردان سالمند 60 ساله و بيشـتر از آن بوده است.سـيف ا... ابوترابى اظهار كرد: 9 هزار و 552 مورد از ازدواجهاى سـال گذشـته مربوط به مردان 60 ساله و بيشتر از آن بوده است اين در حاليست كه فقط 1358 ازدواج (0.26 درصد از كل ازدواجها) براى زنان سالمند در اين سال ثبت شده است.وى ادامه داد: از نكات جالب، ثبت ازدواج 1256 مرد و زن هر دو سـالمند (60 سـاله و بيشـتر) در سال 1398 است. البته بايد خاطر نشان كرد كه در بسيارى از موارد زن و شوهر به لحاظ شرعى در قيد زوجيت هستند، اما ازدواج خود را با تأخير ثبت كردهاند.ابوترابى خاطر نشـان كرد: سهم زنان سـالمند 60 ساله و بيشتر از طلاقهاى ثبت شده در سال ‪1.0 ،1398‬ درصـد معادل با 1818 طلاق بوده و اين سـهم براى مردان سـالمند همين گروه سـنى 3.5 درصد معادل با 6125 مورد بوده است.

سالمندان كدام قوميت افسردگى بيشترى دارند؟

بررسىها يك پژوهش نشان داد؛ حدود نيمى از سالمندان قوميتهاى فارس، ترك و تركمن دچار افسـردگى هستند. در حالى كه شـيوع افسردگى در سالمندان بلوچ، عرب، كرد و لر بيشتر است. به طورىكه بيشتر از 30 درصد از سالمندان بلوچ افسردگى شديد دارند.مطالعات انجامشده نشان مىدهند كه روند سالمندى جمعيت ايران در حال افزايش است و در آينده اين روند با شـتاب بيشـترى ادامـه خواهد يافت. افسـردگى يكى از عمدهترين مشـكلات دوران سـالمندى است و عوامل مختلفى در بروز آن نقش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran