KHABAR JONOOB

تئارق ىناگمه و نامزمه ترايز نيعبرا در رسارس سراف

-

»بونجربخ«/ سيئر ىاروـش ىگنهامه تاغيلبت ىملاسا سراف تفگلاـسما: هب دليل دـشتدي عويـش ىراميب انورك ىرازگرب مسارم نيعبرا قبط تنس ره هلاس ناكما ريذپ تسين، اما همانرب تئارق ىناگمه ترايز نيعبرا در تعاـس 9 حبص زور نيعبرا در مامت طاقن ناتـسا هب تروص نامزمه ىروشك ارجا ىم دوش.

تجح ملاـسلاا نيملـسملاو دمحم ىياضر، دوزفا: همه دجاسم، هينيـسح اه، مرح ىلع نب هزمح ع)،( ديـسءلاع دلاني نيسحع)( و دمسرا هيملع در تعاس 9 حبص نيعبرا ىارب تئارق ترايز دنلبىاهوگ دوخ ار نشور دننك ات در هلحماه تئارق ترايز نيعبرا ار دهتشا ميشاب.

ليلجت زا داخنام جيورت گنهرف راثيا و داهشت در سراف

»بونجربخ«/ مـسارم ليلجت زا داخناـم جيورت گنهرف راثيا و داهشت سراف در هزوم دعاف دقمس زاريش رازگرب دش.

دناتـسارا سراف در نيا مسارم تفگ: نيلوئسم دياب هنيمز روضح ناناوج ار در هصرع ىاه فلتخم، ليهـست دننك ات نانآ اب دافتـساه زا ىورين ىناوج و دشنا، روـشك ار ىب زاين دركه و دنلبرـسى ىارب درمم هب ناغمرا دنروايب.

تيانع ا... ىميحر اب ديكات رب نيا هك لسن ىاپون روشك دياب اب نابز زور اب شزرا ىاه دعاف دقمس انـشآ دنوش دوزفا: راثيا، داهشت، دني ىرواـب و تـيلاو ىريذپ هك زا هلمج دسر ىاه دعاف دقمس دنتـسه ىم دنناوت دنيآه روشك ار مقر دزه و ام ار در لباقم همجه ىاه دنانمش تظفاحم دنكدناتـسا.سرافرا اب نايب نيا هـك تلم و ىماظن هك دازآى ىهاوخ، للاقتـسا و ملظ ىزيتـس ار هـشيپ دركه ىميحر اب هراشا هب نـيا هك در 16 ىگلاـس مزاع ههبج دعاف دقمس دـشه تـسا، دوزفا: زا هـلمج دسر ىاـه دنارو دعاف دقمس رـبص و تعانق دوب و هيحور ىلااب دنمزرناگ ثعاب ىم دـش هك هنميه و تهبا دنانمش هب مشچ ام ىب تيمها دشاب.

ىارجا همانرب ىاه هتفه اجان زا هامرهم27

»بوـنجربخ«/ نواعم ىعامتجا دنامرفىـه ىماظتنا سراف ربخ زاـغآ هژيو همانرب ىاه هتفه اـجان، زا هامرهم27 در سراف ار ملاعا درك و دوزـفا: نـيا همانرب اه اـت دمو نابآ هام داهما ددراگنهرـس. سوواك دمحمى دوزفا: همانرب ىاه لاـسما اب تيانع هب مـه ىنامز هام رفص و مسارم نيعبرا ىنيسح ع)( ارجا ىم دنوش. ىو اب هراشا هب هكنيا راعش هتفه اجان لاس 1399 اب" مه ىارب تينما و تملاس" باختنا دشه تسا، حـيرصت درك: در نيا هتفه اب هجوت هب همانرب ىاه عونتم، دختام هژيو ىا هب دنورهشنا هئارا دهاوخ دش.

شهاك رامآ ىتوف ىشان زا داصتتاف در داجه ىاه سراف

»بونجربخ«/ سراف در لاـس ىراج ىارب نيمراهچ لاس ىپايپ، هبتر دمو شهاك گرم و ريم رب رثا داوحث داجه ىا ار هب دتس دروآه تسانواعم. ىنارمع دناتساىرا سراف دنيار هراب تفگ: در 5 ههام لوا لاـس هتشذگ 480 رفن در هار ىاه ىلصا ناتـسا سراف ناج دوخ ار زا دتـس دداه دنا هك نيا رامآ ، در دمت هباـشم لاـس ىراج هب 295 رفن شهاك ديپا دركه تـسا . دومحم ىياضر اب هراشا هب شهاك 5/38 ددصرى توف رب رثا داصتتاف در حطس ىاهروحم نورب ىرهش ناتسا دوزفا: سراف ىارب نيمراهچ لاـس ىپايپ شـهاك داصتتاف داجه ىا ار هبرجت ىم دنك و نيا اهرامآ هاوگ زا دركلمع بـسانم دهاگتـس ىاه ىيارجا در هعـسوت و ءاقترا ىنميا هار اه و لماعت مامت دهاگتـس ىاه دختام ناسر هب صوصخ سيلپ هار و داهرا لك دهارىرا و لمح و لقن داجه ىا در هزوح شهاك داصتتاف و ىريگيپ و ىربهار دمتيري نلاك ناتسا در نويسيمك ىنميا هار اه تسا.

ىارجا حرط ضيوعت لباك ياه يسم قرب

هب دوخدهگنرا در زاريش

»بونجربخ«/ ىارجا حرط ضيوعت لباك ىاه ىسم هب دوخدهگنرا، در دحمدوه تحت دمتيري تكرـش عيزوت ىورين قرب زاريـش، 90لاس زاغآ و در لاس ىراج لماك دهاوخ دشنواعم. همانرب ىزير و دنهمىس تكرش عيزوت ىورين قرب زاريش اب ملاعا نيا ربخ دوزفا: نيا تكرش در ىارجا حرط لباك دوخدهگنرا، در روـشك ورشيپ و نارشيپ دوبه تسا. دمحماضر ىحلاـس اب حيضوت هكنيا نونكا اب تشذگ 9 لاس، تاريثات تـبثم نيا حرـط رجنم هب فطع هجوت درگي تكرـش ىاه عيزوت قرب روشك هب موزل ىارجا نآ دشه تسا، تفگ: ىارجا حرط ضيوعت هكبش لباك ىاه ىـسم هب دوخدهگنرا، رجنم هب ىزاسزاب لماك هكبش راشف فيعض، شهاك تافلت و شيازفا تيلباق نانيمطا هكبـش، فذح طاقن دىارا فعض ژاتلو راـشف فيعض و حلاصا هياپ ياه دوـسرفه و شيازفا ىنميا دنورهـشنا درگديه تـسايو. ىزاسون هكبـش، ياقترا ىفيك دختام ىناسر و شهاك تافلت ىژرنا قرب ار زا ىايازم ىارجا نيا حرط دتسناىحلاـ­س. تفگ: لك رابتعا هنيزه دـشه ىارب ىارجا نيا حرط، دحدو 120 درايليم ناموت دوبه تسا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran