KHABAR JONOOB

نيرخآ اهربخ زا لاصتا ىلير سراف هب لامش قرش روشك

-

للاج دلانــي ىنافرع- راگنربخ »بونجربخ«/ هــسلج ىسررب حرط هعــسوت ناتــسرهش همارخ در زاريش در نــيرخآ زور هــتفه هتــشذگ در دناتساىرا سراف ليكشت دش.

همارخ رهم هام لاــس لبق ماگنه ىيامنور زا دنس نارشيپ هعسوت ناتسا اب روضح ىنامحر ىلضف ريزو روشك هب ناونع ىكي زا ناتسرهش31 روشك هب ناونع تولياپ هعــسوت ىفرعم دش، همارخ زا هــلمج قطانم ىمورحم دوب هك در دنس نارشيپ هعسوت هب نآ هجوت دشه تسا.

دناتــسارا سراف در نيا هــسلج اــب هراــشا هب ىــخرب تلاكــشم ارف ىور هعــسوت همارخ اب ديكات رب داجيا هريجنزىاه ديلوتهك زا دتباا ات ىاهتنا لكــش ىرــيگ و ىروآرــف لوصحم ىنعي هتسب دنبى، دهگنىرا و هضرع لوصحم ار لماش ىمدوش تفگ: راك ىبوخ هك داهج ىزرواشك در نيا هراب عورش دركه و در لاح هعسوت نآ تسا ثــحب ناهايگ دىيورا و هناخلگ ىا و رييغت ىوگلا تشك در همارخ تسا.

تــيانع ا... ىــميحر دوزفااــب: هجوت هب طيارش ىميلقا بآو ىاوهو نيا ناتــسرهش ريجنا و هتــسپ در نيا ناتسرهش شرتــسگ ىبوخ دهتشا هك ىمدناوت در هعسوت نآ راذگرثا دشاب و نيا دنور دياب هعسوت دباي.

ىو حــيرصت درــك: نينچمه در

هــنيمز هار دــناىزا دــحاو ىروآرف چراق در ناتسرهش همارخ زين نامزاس داهج ىزرواشك و كناب ىزرواشك دياب كمك دننك و تلايهست مزلا در رايتخا ىضاقتم رارق دريگ.

دناتــسارا سراف تفگ: ىكي زا هژورپ ىاه مهم طبترم اب ناتــسرهش هــمارخ داجه نارواــخ، ناتــسورس، هــمارخ، ناجنــسرا، داعــست رهــش تسا هك هعسوت و حلاصا نيا روحم ىمدــناوت داــصتقا ناتــسرهش مارخ ه و ناتــسرهشى­اه راوجمه ار لوحتم دنك، در نــيا اتــسار داهرا لك هار و ىزاــسرهش زا تصرفىاــه فلتخم نوناق دوبهــج دافتــساه و نيا هژورپ ىــساسا ار هــك هبلاطم درمم تــسا ىريگيپ دنك.

ىميحر راهظا دتــشا اب: هجوت هب تــيمها عوضوم هــب ناراكناميپ طوبرم هيصوت دينك ىارب ىارجا نيا هژورپ تلايهــست دروم ناــشزاين ار دتفاير دننك و دتلو درپزابتخا نآ تلايهست ار نيمضت ىمدنك.

ىو دوزــفا: در نــيا هــنيمز دهاگتــسىا­ه ىــيارجا و نامزاــس دمتيري شيازفا تارابتعا ناتسرهش هــمارخ ار دم رظن دهتــشا دنــشاب ات در ناــياپ دتــلو، نيگنايم هعــسوت نيا ناتــسرهش اب ناتــسا ربارب دوش. ىزوروــن ســيئر نامزاــس همانرب و دوبهج ناتسا سراف زين در نيا هسلج

»بونجربخ«/ طخ نهآ دزي - ديلقا در درفي 9 هژورپ مهم ىلير روــشك هب ناونع هژورپىاه شهج ديلوت رارق ددرا و هتفگ دشه هك اب هرهب دربىرا زا نآ شخب بونج ىبرغ روــشك در هكبش ىلير هب قرش و لامش قرش در هكبش ىلير لصتم سيئر نويسيمك نارمع ىاروش رهش زاريش ربخ ددا؛

تفگ: هنلااــس 290 اتسور در ناتسا در حرط ىتاعلاطم هعــسوت ىياتسور و لاغتــشا رارق ىم دنريگ هك ىط هس لاس هتشذگ نيا دعتدا هب 890 اتسور ديــسره تــسا نيا در ىلاح تسا هك مازلا ىنوناق ام 290 اتسور تسا هك در هلحرم باختنا رواشم ميتسه.

دــنامرفرا هــمارخ زــين در نيا تــسشن دــيكات درك هك اــب دقاتاما دتلو خرن ىراكيب در نيا ناتــسرهش زا 31 ددــصر هب دــحدو 10 ددصر شهاك هتفاي تــسا. داــهرف هاوخناهج دوزــفا: ىط 2 لاــس هتــشذگ هجوت دتلو هب ثحب داجيا لاغتــشا در نيا ناتــسرهش رايــسب ريگمــشچ دوبه و تلاوحت دايزى ار در ناتسرهش داجيا دركه تسا.

ىو راــهظا دتــشا: تارابتعا بوصم د3دصر تفن و زاگ در لاــس ىراج ىارب نيا ناتــسرهش 42 رازه و 300 دراــيليم لاير دوبه هك ددصر تارييغت لاسما تبسن هب لاس لبق هب ىفنم 49 ددصر ديــسره تــسا و د ر لاس 98 مه ىصيصخت دنميتشا .

هاوــخناهج داهــما ددا: ينچمه ن در نــيا دــمت در ىاتــسار شهاك بيــسآىاه ىــعامتجا زا هلمج رامآ قلاــط و دايتعا و زــين حلاصا اضف و ناــملبم ىرهــش، شيازفا هنارــس ىــشزرو اــب حاــتتفا دنچني نلاــس ىــشزرو و زيهجت دــمسرا زا لحم تاراــبتعا كلمت دىيارا هژيو قطانم هيشاح نيشن دقاتاما ىبوخ در حطس ناتسرهش تروص هتفرگ تسا.

ىو هــفاضا درــك: دىاتــسارر كمك هــب دزاجاو ناناوج زين در نيا دمت دقاىتاما تروص هتفرگ تسا.

دــنامرفرا هــمارخ حيرصت درك: دــصرو هرقف5 زوجم ىب مان در هزوح تــعنص و بذج هيامرــس ىراذــگ ىــجراخ تهج دحاثا هناخراك دلاوف اب راــبتعا 70 نويليم لاــير زا هلمج دراوــم درگي طبترم اــب تيلاعف ىاه داصتقاى نيا ناتسرهش تسا.

هب شرازگ »بونجربخ«، عيرست در ىارــجا هژورپ لاقتنا بآ زا دــس ددور نز هــب هــمارخ لاقتنا، هناخراك ناميــس زاريــش هب هــمارخ و ليمكت هژورپىاه هزوح هار زا هلمج دحاثا روــحم همارخ هب زيرين، ناتــسورس و ناجنــسرا و دحاثا دنبرمكى قرــش و برغ همارخ زا هلمج داومى تــسا هك لاستــساه در دروتــس راك نيا ناتــسرهش رارــق ددرا و هــتبلا زونه مه ىرايــسب زا اهنآ هب هجيتن ديسرنه تساد،ر نيا نيب ىلاسكشخ و ىرايسب زا تلاكــشم ارف ىور نيا ناتسرهش ثعاب دــش ات در ىعطقم خرن ىراكيب در همارخ هب شيب زا د31دصر دسرب اما لاح اب ىارجا دقاتاما و حرطىاه هعــسوت ىا نــيا مقر هــب د12دصر ديسره تسا. ىمدوــش. نوزفا نيارب نامز رفس زا ناتــسا سراف هب دهشم زين اب ليمكت طخنهآ دزيديلقا- شهاك دهاوخ دتشاهب. هجوت هب نيا اهزايتما لااح نواعم تخاس هعسوت هارنهآ تكرش تخاس و هعسوت انبريزىاه لمح و لقن روشك زا ليمكت نيا هژورپ ات ناياپ لاس دربخداه تسا.

ساــبع ىبيطخ اب هراــشا هب تفرــشيپ 95 ددــصرى ىزاــسريز طخ نهآ دزيديلقا-، تفگ: در شخب ىزاــسور مه زا نيا 270 رتموليك ريــسم ىلير، 140 رــتموليك ليرىراذگ دــشه تــسا و در 120 رتموليك مه بصن طــخ ار هب مامتا دناسرهميا. ىو داهما ددا: نينچمه در دحدو 110 رتموليك ريسم، تايلمع ىراكشوج در روحم ماجنا دشه تسا و در لاح تايلمع ليمكت نيا طخ ىلير و تسلاابىزير ميتسه. ىبيطخ اب نايب هكنيا در لير ىراذگ نيا هژورپ زا لير ىلم و لير دراوتا ى دافتــساه دــشه تــسا، داهما ددا: هچنآ نونكات در نيا هژورپ هنيزه دشه تسا، مقر 5 رازه درايليم لاير تسا هك دليل نيياپ دوبن نيا مقر، نآ تسا هك دحدو 9 لاس تسا نيا هژورپ ارجا ىمدوش، اما شزرا زور هژورپ شيب زا 2 رازه درايليم ناموت دروآرب دشه تسا.

ىو نينچمه تفگ هك اب صيصخت رابتعا 4 رازه درايليمى لاسما هب نيا هژورپ، نيا طخ ىلير ات ناياپ لاس ليمكت ىمدوش.

طــخ نهآ دزــي - ديلقا 270 رتموليك لوط ددرا و ىارجا نآ زا 9 لاــس لبق زاغآ دشه تسا.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran