KHABAR JONOOB

قصه ورود خودرو به ايران

-

»خبرجنوب«/ اين روزهــا بحث پول آلوده و خرد در تاكســى ها زياد اســت؛ ترافيك و كرونا كه هيچ؛ به قول راننده اى تاميــن كردن پول خرد براى رانندگان از كرونا و ترافيك هم سخت تر شده است.

اين آلودگــى و كمبود حالا به يــك معضل تبديل شده، كافى اســت سوار تاكسى باشــيد و مسافرى پول خرد نداشــته باشد تا شــاهد زنده درگيرى بين مسافر و راننده باشيد يا راننده نتواند بقيه پول مسافر را- حتى به اندازه 200 تومان بپردازد- تا مسافر عصبانى در ماشين را چنــان به هم بكوبــد كه 100 تا از اين 200 تومان ها هم جواب تعميرش را ندهد.

راننــدگان قبلاً از بقالى و نانوايــى محله پول خرد مى گرفتند اما الان دستشــان به جايى بند نيســت و همه كارتخــوان دارند. يك راننده تاكســى مــى گفت كاش مســئولان براى حل اين مشــكل، كرايه ها را رند كنند. برخى مســافران دائم به دليل كمبود پول خرد با ما جر و بحث مى كنند و اين خستگى رانندگى را بيشتر مى كند. افزون بر اين رد و بدل كردن اين پول هاى آلوده هم مايه نگرانى همگانى است و به خصوص سلامتى رانندگان را تهديــد مى كند؛ چون روزانه با افراد زيادى ســر و كار دارند كه شــايد خيلى هاى شان نادانسته پول هاى آلوده را به او بدهند.

يكى ازشــهروند­ان معتقد اســت بســيارى از مردم حاضرنــد هزينههاى زيــادى را در طــول روز بپردازند اما تا پاى كرايه تاكســى به ميان مىآيد ســريع واكنش نشــان مىدهند و اعتراض مىكنند. وى با اشــاره به اين كه مبلغ افزوده شــده به كرايه تاكسى چندان زياد نيست افزود: معتقدم بايد تمهيداتى در جهت حمايت از اين قشر زحمتكش توســط دولت و مسئولان انجام شود تا ناچار به بحث و درگيرى با مسافران نشوند.

اكنون زنجان، گلپايــگان، خلخال، بروجن و دزفول از جمله شــهرهايى هستند كه تاكسى هايشان به دستگاه كارتخوان مجهز شــده اند اما كلانشــهر شيراز هنوز از نصب اين دستگاه بر روى تاكسى هايش بى نصيب است، علت چيست؟

ماجــراى تجهيز تاكســى هاى شــيراز به دســتگاه كارتخوان به چند سال پيش بر مى گردد كه ناصر شمس معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى شيرازدر سال 96 از پرداخت الكترونيكى سيستم پرداخت كرايه تاكسىها ســخن گفت. از آن زمان تا كنون ســه سال مى گذرد و قرار بود طرح پايلوت سامانه هوشمند تاكسيرانى مشتمل بــر تامين و نصب دســتگاه تاكســيمتر، رابــط پرداخت آنلاين و آفلاين كرايه در تاكسى، سامانه گزارش گيرى AVL و AFC مطابــق با به روز ترين تكنولوژى در صنعت حمل و نقل دنيا در شــيراز انجام شــود ك ههنو ز عملياتى نشد هاست . اند تا به رانندگان هم بابت هزينه دســتگاه فشارى وارد نشــود، به عنوان مثال در هزينه هاى مربوط به نصب و راه اندازى دســتگاه هاى مكانيزه كارتخوان بىســيم د ر داخل تاكســى هاى درون شــهر ىخلخا لسازما نحم ل

مظفرالدين شـاه دراولين سـفر خود به اروپا در سال 1279 شمسى به كشور بلژيك رفت و در آنجا با اتومبيل رنو آشنا شد. وى نتوانست اين دستگاه را ناديده بگيرد و با مدير كمپانى رنو وارد مذاكره شد. مدي ر كمپانى پس از تعظيم و عرض ادب خطاب به پادشاه ايران گفت: اتومبيل اول رايگان و اتومبيل دوم 16000 فرانك و اتومبيل هاى بعدى هر كدام 15000 فرانك فرانسـه. اين اتومبيل ها نفت سوز بودند و به همراه د و راننده و دو تكنيسين با قطار به روسيه و سپس با كشتى به ايران منتقل شدند.

مردم به اين اتومبيل مظفرالدين شـاه »كالسكه آتشـى« مىگفتند. اين اتومبيل ها سرعتشان از 40 كيلومتر بر سـاعت تجاوز نمىكرد و ظرفيت آن ها چهار نفر بود. گويا اين دو اتومبيل خريدارى شده يك ى در ميانه راه به علت نقص فنى و مشكلات حمل آن براى هميشه مىماند و ديگرى در هنگام ترور نافرجام محمدعلى شاه (كه در دوشان تپه براى ديدن باغ وحش مى رود) با نارنجك منفجر مىشود و در پايان بدون اين كه اين اتفاق خسارت جانى به دنبال داشته باشد محمدعلى شاه با كالسكه به دربار برمى گردد. نخستي ن اتومبيل كرايه در تهران هم كه بعدها نام تاكسى روى آن نهاده شد، طى سال 1306 آغاز به كار كرد.

اولين تاكسـىها را هم يك زن به نام خانم فخرالدوله (مادر دكتر على امينى) در سـال 1325 هجرى شمسـى به ايران آورد و اولين زن راننده تاكسـى در ايران در بهار 1347 هجرى شمسـى در تهران به نام نرجس معرفت خواه پنجاه ساله معرفى شد و سه ماه بعد آغاز به كار كرد.

شـيراز از اولين شهرهاى ايران اسـت كه داراى شركت واحد اتوبوسـران­ى درون شهرى شد. سازمان اتوبوسـران­ى شـيراز و حومه در سال 1345 خورشيدى تأسـيس گرديد. در آن سال 10 دستگاه اتوبوس ب ه صورت نقد و اقساط از شركت »ايران ناسيونال« خريدارى شد و تعداد 10 راننده، 40 كمك راننده، 50 بلي ط فروش و 10 تعمير كار و بازرس، كاركنان شركت واحد بودند.

با كارتخوان شــدن تمام تاكسى ها به نظر مى رسد ايــن پروژه مــى تواند درگيــرى مســافران و رانندگان تاكســى بر ســر پول خرد را بــه پايان برســاند. د راي ن بين رانندگان مى گويند پول تجهيز تاكســى به دســتگا ه كارتخوان را ندارند كه حداقل هزينه اى معاد ل3 ميلي ون تومان را مى طلبد. انتظارشــا­ن آن است كه متوليان ساز و كارى مثــل وام بانكــى را برايشــان در نظر بگيرند و متوليــان هم مى گويند اين كار در توان شــان نيســت و شايد در آينده اتفاقى بيافتد. ديگر شهرها چه كرده اند؟ در بســيارى از شهرهاى ايران كه جزو كلانشهرهم نيستند؛ سيست مكارتخوان بر روى تاكسى هايشان نصب شده هر كدام براى اجراى اين طرح برنامه اى اجرا كرد ه

و نقل همگانى شــهردارى هزينه را بر عهد هگرفت هاس ت حتى مى خواهند با دريافــت باركد براى كارتخوانها­ى تاكســى هــا امــكان پرداخت كرايــه تاكســى از طريق تلفنهاى همراه و بدون دست زد نب هكارتخوا نر ابرا ى مردم فراهم كنند .

حذف پول نقد، پرداخت الكتروني ككراي هتاكسى ، حل مشكل پول خرد، دريافت رسيد كرايه و رضايتمند ى مسافرين و رانندگان از مزاياى اجراى اين طرح است.

در تهران نيز طبق تفاهم نامه اى كه در شــه رتهر ان اجرايى شــده رانندگان تاكســى براى نصب دستگاههاى كارتخوان روى تاكســىها هيچ مبلغى پرداخت نمىكنند و تنها در ازاى خراب شــدن يا مفقود شــدن دستگا ه30 درصد از هزينه را پرداخت و مابقى را شركت بيمه مورد

نظر تقبل مى كند.

در شهر گلپايگان هم بانك طرف حساب رانندگا ن پس از عقد قرارداد ،مبل غ يكميلي ونتوم انا زحســ اب رانندگان را در بانك بلوكه كرده و دستگاه كارتخوا نر ا در تاكســى نصب مى كند، اين مبلغ تا زمانى كه دستگا ه كارتخوان در تاكسى راننده نصب است د ربان كبلوك ه مى شود. در واقع بانك هزينه اى بابت نصب دستگا ها ز رانندگان دريافت نمى كند.

در دزفو له م براىجلوگير ىا زگســتر شو يروس كرونا طبق تفاهم نامه منعقد شــده با سازمان تاكسيرانى به تاكســى هاى شــهرى دزفو لك ارتخوانب ىسيم تعلق گرفته است.

در رفســنجان هم براى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونــا و حل مشــكل پول خــرد تاكســى داران ، طرح پرداخت الكترونيكى كرايه ها با نصب دستگ اهك ارتخوان به صورت رايگان در اين خودروها د رحا لاجراست. آخرين خبرها از تجهيز تاكسى ها به سيستم كارتخوان رئيس ســازمان حمل و نقل و ترافيك شــهردارى شــيراز حدود يك ماه پيــش د راي نزمينــ هگفت :ت ا3 ماه آيند ه8 هزار و 500 دستگا ها زتاكس ىها ىشه رب ه دستگاه هاى پوز مجهز مى شوند.

مجتبــى زوربخش از طراحى دســتگاه هاى شــارژ كارت هاى شــهروندى ويــژه اتوبوس و نــاوگان حمل و نقــل عمومــى در نقاطــى از شــهر خبــر داد و گفت : دســتگاهها­ى شــارژ خودكار مثل اپليكيشن تعريف شد ه وب ســرويس مىتوانند شارژ را انجام دهند ، به هرحا ل بعد ا ز11 ســال كه شيراز در اين زمينه پيشرو بوده بايد شاهد حذف پرداخت نقد ىباشيم.

در وضعيــت فعلى كه اســتفاد ها زابــزاركي­ف پو ل الكترونيكى و كده اىQR براى پرداخ تكراي هبهتري ن گزينه به شمار مى رود و شركت هاى پرداخت و استار ت آپ هــا نيز در حال طراحى كيــف هاى پول الكترونيكى آنلاين و آفلاين هستند چرا هر چه زود ترا زاي نفرص ت براى رفاه حال شــهروندان و مســافران فراهم نشود؛ د ر حالى كه مى دانيم موج ســوم كرونا هم آغاز شده و بايد شهروندان مراقبت بيشترى انجام دهند .

البتــه همه ايــن مزايا در حالى مطرح مى شــود كه كارشناســا­ن معتقدند، تجهيز تاكسى ها به ابزار پرد اخت الكترونيــ­ك ضرورى اســت ولى اين ابــزار اگر از نوع آفلاين باشــد بهتر است. تجربه كشــورهاى ديگ رنشا ن مىدهــد ابزارى ماننــد كيفپول الكترونيــ­ك مىتواند روش و ابزار مناسبى براى رفع اين نياز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran