KHABAR JONOOB

آخرين وضعيت سهام ، طلا ، بورس كشاورزى و ارز از نگاه دكتر جهاد برزيگر رئيس هيأت مديره دانا سرمايه

-

وضعيت بورس سهام:

شــاخص كل بورس در روند نزولى اســت و مى تواند تــا محدوده 1360000 افت كند.

نام سـهم: علت خريد : هدف رشـد :

صنعتى بهشــهر (غبشهر)، باند بولينگر 3500 تومان ولى اگر به هــر دليلى قيمت به زيــر 2000 تومان افت كــرد حتى با زيان مى فروشــيم، بازه زمانى سرمايه گذارى : 2 ماهه

آخرين وضعيت سكه:

ســكه طلا در بورس ايران در روند صعودى اســت و مــى تواند تا محدوده 15000000 رشد كند.

آخرين وضعيت دلار:

دلار صرافــى ملى ايــران در روند صعودى اســت تومان رشد كند.

آخرين وضعيت بورس كشاورزى:

و مى توانــد تا 30000

در بورس كشــاورزى ايران، همــه مردم مى توانند صرفا بــا پرداخت بيعانه انــدك (حداقل 320 هــزار تومان) ، حوالــه زعفران يا حواله زيره يا حواله پســته خريــدارى كنند ولى بايد چنانچــه تمايل به دريافت اصل همان كالا در سررســيد آينــده را دارند ، ما به التفاوت را صرفا در سررســيد پرداخت كنند؛ به اين فرآيند در بورس كشــاورزى، آتى زعفران (تحويل زعفران در آينده) ، آتى زيره (تحويل زيره در آينده)، آتى پســته (تحويل پسته در آينده) گفته مى شود و حتى به راحتى مىتوان با پيش فروش كردن در افت قيمت ها نيز چند برابر سرمايه اوليه سود كرد.

آتــى زعفــران نگين تحويل آبان در روند نزولى اســت وبه نظــر مى آيد تا محدوده 6600 تومان افت كند.

آتى زيره تحويل مهر در روند استراحتى است و به نظر مى آيد بين 47000 تا 52000 تومان نوسان كند.

آتى پســته تحويل مهر در روند صعودى اســت و به نظر مى آيد تا محدوده 180000 تومان رشد كند.

محدوده

روزهاى خود را با كسـب درآمد در بورس به يـك فرصت طلايى تبديل كنيد .

هــم اكنــون براى رزرو همايش رايگان حضوري و آنلاين بورس ســهام، طلا و كشــاورزى ايران با ســخنرانى دكتر جهاد برزيگر، نام و نام خانوادگى خود را به شماره پيامكنمايي­د. تحليــل هــاى ارائــه شــده صرفــا جنبــه آموزشــى دارد و جنبــه توصيــه و مشــاوره نــدارد و مســئوليت ســود يــا زيــان برعهــده نگارنــده نيســت بنابراين صرفــاً بر اســاس تحليل خود خريــد و فروش نماييد .

0917-10-100-50 سـلب مسـئوليت: درباره ما ( دانا سرمايه ):

شــركت دانا سرمايه (سهامىخاص) شــامل پايگاه هاى خبرى دانا سرمايه و دانــا بــورس بــه آدرس www.danasarmay­e.ir )تحــت نظــارت وزارت ارشــاد) و موسســات آموزش عالى آزاد بهار و دانش گســتر در تهران و شــيراز (تحت نظارت وزارت علوم) و نمايندگى كارگزارى سرمايه و دانش (تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران) و نمايندگى شركت پردازش اطلاعات مالى مبنا (تحت نظارت ســازمان بورس) مى باشــد كه عموماً تحت عنوان دانا سرمايه شناخته مى شوند .

نصب نرم افزارهاى معاملاتى در سـاختمان دانا سرمايه :

دانا سرمايه به عنوان نماينــده رســمى و انحصارى شــركت پــردازش اطلاعــات مالى مبنا، نــرم افزار پردازشــگر بــورس داراى مجــوز از ســازمان بــورس– ره آورد نويــن– را روى لپ تاپ مشتريان به صورت رايگان نصب مى كند.

انجام معاملات خصوصى در ساختمان دانا سرمايه :

كارآمــوز به واحــد انجام معامــلات آنلاين خصوصى مــى رود و به ميزان حداقــل يكصد هــزار تومان ســهامى را كه دلخواه اوســت در حســاب معاملاتى خودش با كمك اســتاد خصوصى خريدارى مى كند كه اين اولين تجربه معاملاتى مشترى خواهد بود .

اشتراك پايگاه خبرى دانا سرمايه:

پاســخ به ســوالات توسط اســاتيد ، چت آنلاين با اســاتيد ، تحليل وضعيت طــلا و ســهام ها و روند بورس كشــاورزى و پشــتيبانى لحظــه اى حتى پس از فارغ التحصيلى كمترين امكانات اين پايگاه خبرى است.

كيفيت آموزش در ساختمان دانا سرمايه :

پايــگاه خبــرى داناســرما­يه بــا همكارى موسســه آمــوزش عالى آزاد دانش گستر تحت نظارت وزارت علوم با تمركز بر انجام معامله واقعى و تمرين ســر كلاس درس با داشــتن 3 اســتاد برجســته بورس ســر هر كلاس به همراه كارآمــوز در هر جلســه معامله واقعى انجام مــى دهد البته با پــول اندك تا ايراد معاملاتى كارآموزدر هر جلسه برطرف شود .

كل دوره 24 جلســه 4 ســاعته ، هفته اى يك جلســه است. اخذ 17 امتحان كتبى و تصحيح برگه ها ســر هر كلاس و حل كردن 100 عدد تمرين درج شده در پايــگاه خبــرى بــراى ارزشــيابى كارآمــوز الزامــى اســت ودر نهايــت بــراى فارغ التحصيلى جلســه دفاعيه خصوصى با حضور اســتاد راهنما، مشــاور و داور برگزار مى شود.

ويژگى هاى منحصر به فرد دانا سرمايه:

داشــتن 35000 نفر مشــترى صرفاً در شيراز، داشتن شــعب از تهران تا جنوب معاملــه ســر كلاس بــا ســه اســتاد، پشــتيبانى لحظــه اى حتــى پــس از فارغ التحصيلى از طريق پايگاه خبرى دانا سرمايه ، برگزارى 338 دوره آموزشى موفق بورس وداشــتن تالار معاملات گروهى، ســالن معاملات خصوصى، ســالن ملاقات با فــارغ التحصيــلا­ن (كافى تريد) باعث شــده كه روح معامله زدن بر فضاى ســاختمان دانا سرمايه حاكم شود. دكتر جهاد برزيگر روى معامله زدن فقط در بورس سهام تمركز ندارد بلكه بورس طلا و بورس كشاورزى را خيلى مهم مى داند.

نحـوه رزرو همايـش رايگان بورس در دانا سـرمايه ( اولين گام براى شـما ) :

هــم اكنــون مــى توانيــد بــراى رزرو همايــش رايــگان حضــوري و آنلاين بــورس ســهام، طلا و كشــاورزى ايران، با ســخنرانى دكتر جهــاد برزيگر ، نام و نــام خانوادگــى خــود را بــه شــماره 0917-10-100-50 پيامــك نماييد .

اين همايش به صورت حضوري و آنلاين برگزار مي شود بنابراين اگر اهل شــهر شــيراز نيســتيد نيز مــى توانيد حتــى در دوره هــاى آمــوزش مجازى كه دانــا ســرمايه با همــكارى دانشــگاه دولتى شــيراز برگزارمى كند، شــركت كنيد دانــا ســرمايه مطمئنترين دريچــه ورود به بــورس ملى ايــران و پرطرفدارتر­ين مجموعه تبديل افراد آماتور به حرفهاى در بازار ســرمايه كشــور با داشتن شعب فــراوان از تهــران تــا جنــوب كشــور بــا 45 اســتاد مجــرب بــورس و صدها پرسنل مى باشد.

پس افتخار آموزش د ادن به خود را به ما

بدهيد .

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran