KHABAR JONOOB

وزير صمت در ديدار با نماينده ولى فقيه در فارس و مجمع نمايندگان استان پيشنهاد داد؛

-

وزير صنعت، معدن و تجارت نخستين سفر استانى خود را ميهمان شيرازى ها شد تا از نزديك با ظرفيت هاى اين شهر و ديگر شهرستان هاى اين استان آشنا شود. عليرض ا رزم حسينى در نخستين برنامه خود در مراسم آغاز عمليات اجرايى طرح توسعه صنايع تكميلى نورد و كلاف فولادهاى آلياژى و كربنى مجتمع ذوب آهن پاســارگاد در كوار حضور پيدا كرد و فاز چهارم زنجيره تكميل فولاد با اعتبار 2 هزار و 100 ميليارد تومان در مجتمع صنعتى ذوب آهن پاسارگاد رسماً آغاز شد. وزير صمت بر ضرورت پرهيز از خام فروشــى معادن مرتبط با فولاد تاكيد كرد و گفت: اولويت وزارت صمت صادرات نهايى فولاد است، كما اين كه در اين راستا زنجيره فولاد در برخى استانها كامل شده و در برخى استان ها نيز در حال تكميل شدن است كه با كامل شدن آن ها صادرات نهاي ى محصولات فولاد انجام مى شود.

حميــد رضا ايزدى، رئيس ســازمان صمت اســتان فــارس نيز در اين مراســم به راهكارهاى تحقق جهش توليد اشاره كرد و افزود: حمايت از توليدات صادرات محور، برنامه ريزى و ايجاد شــرايط براى افزايش ظرفيت و توسعه واحدهايى كه محصولاتى بــا قابليت رقابت پذيرى داخلى و همچنين بازارهاى صادراتــى دارند و در حال حاضر به صورت نيمه فعال هستند، از جمله راهكارهاى تحقق جهش توليد است. وى گفت: افزايش بهره ورى واحدهاى توليدى از طريق بازسازى، نوسازى و به روز رسانى ماشين آلات و تجهيزات خط توليد، پيگيرى جهت تخصيص اعتبار و اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش با نرخ بهره كم توســط بانكها و موسسات اعتبارى با حداقل بروكراسى و استفاده حداكثرى از ظرفيت كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در راستاى حل مشكلات واحدهاى صنعتى از جمله ديگر اين راهكارها است.

وزير صمت همچنين در ادامه برنامه هاى خود به ديدار امام جمعه شيراز رفت. آيت ا...لطف ا... دژكام در اين ديدار با تاكيد بر اين كه محروميت فارس ســاليانى اســت كه مشهود است و بايد تمامى مسئولان كشور به اين موضوع توجه ويژه اى داشته باشند ، گفت: اين توجه زمينه اجراى عدالت در كشــور و استان فارس است. نماينده ولى فقيه در استان فارس اظهار كرد: فارس استانى است كه مى تواند در عرصه بين الملل اسوه باشد و با توانمندى هايى كه دارد بايد در جهان سرآمد باشد اين در حالى است كه فارس اســتانى محروم است اما جز استان هاى كارآمد شناخته مى شود. وى ادامه داد: اگر د ر

محروميت هاى فارس مشهود است

گام دوم فارس برترين اســتان كشــور نباشد به مردم فارس ظلم شده است. امام جمعه شيراز همچنين با اشاره به اين كه كارت هاى بسيار زيادى از بازرگانان فارس باطل شد ه است، اظهار اميدوارى كرد در سال جهش توليد موانع از مسير فعالين اقتصادى برداشت ه و امكان رونق توليد شود.

وزير صنعت پس از ديدار با نماينده ولى فقيه در فارس در جلسه مجمع نمايندگان اين استان فارس شركت كرد. رزم حسينى در اين نشست تامين كالاى اساسى و مديري ت بازار را دو برنامه اولويت دار وزارت صمت عنوان كرد و ادامه داد: اگر چه تحريم فشار زيادى بر كشور وارد كرده اما اين دليل بر بى نظارتى ها در بازار نيست، به همين منظور نظارت ها را در بازار تشديد مى كنيم تا هم قيمت ها متعادل شود و هم كمبودى احساس نشود.وى با اشاره به ناتوانى بانك ها در مديريت واحدهاى صنعتى تملك شده توسط آن ها گفت: اختياراتى به وزارت صمت داده شده تا بانكها را وادار به برگرداندن واحدهاى صنعتى تملك شده بكند. وزير صمت در بخش ديگرى از سخنان خود با انتقاد از وجود انحصار در صنعت خودرو اظهارداشت: انحصار در توليد خودرو يك مصيبت است اما وزارت صمت به دنبال شكستن اين انحصار است.رزم حسينى تاكيد كرد كه مردم لاي ق اســتفاده از خودروى خوب، با كيفيت و با مصرف ســوخت پايين هستند.وزير صمت با اشــاره به مشكلات اساسى در نظام ادارى كشور نيز گفت: مسئله اقتصاد چالش جد ى نظام و انقلاب است كه همه بازيگران در حوزه اقتصاد بايد در اين موضوع متمركز شوند تا مردمى از آن بهره مند شوند.وى حل مشكلات را زمانبر دانست و گفت: با توجه به اين كه زمان زيادى نداريم بايد در يك مدل نرمافزار مديريتى همه اركان مديريتى استان جمع شــوند و زمينه ايجاد شــغل را فراهم و مهمتر از آن بخش خصوصى را فعال كنند . وى ادامه داد: در اين مدل استان فارس بايد از نظر حوزه انتخاباتى به 15 حوزه اقتصاد ى تقسيمبندى شود و با اولويت روستاها محور پيرامونى خود را تقويت كنند .

عنايت ا... رحيمى اســتاندار فارس نيز در اين جلسه با اشاره به اين كه در شرا يط كنونى كرونا و تحريم مانع توسعه اقتصادى شده است، گفت: عبور از اين محدوديت ها با تلاش و بهره گيرى از ظرفيت ها امكان پذير است. وى با بيان اين كه مديريت بازار در شرايط كنونى ضرورت جدى دارد، اظهار كرد: تشديد نظارت و سياستگذارى هاى

انتقاد وزير صنعت از انحصارطلبى در صنعت خودرو تشديد نظارت ها از شدت نگرانى مردم مى كاهد

لازم از شدت نگرانى مردم كاسته و زمينه ساز ثبات بيشتر در بازار خواهد شد.رحيم ى بيان كرد: توسعه صنعتى فارس با توجه به ظرفيت هاى استان همچون نزديكى به دريا، نيروى انسانى فنى و متخصص، مراكز دانشگاهى برجسته و پارك هاى علم و فناورى امكان پذير است. رحيمى با بيان اين كه صنايع فولاد استان فارس در حال حاضر به مواد اوليه ساير استان ها وابسته است، از وزير صمت خواست مجوز اكتشاف مواد اوليه اين صنايع در اســتان را صادر كند. وى با تاكيد بر اين كه توســعه صادرات استان نيازمند اختصاص اسكله و بندر است گفت: ايميدرو و ايدرو در اين زمينه امكانات مناسبى دارند كه مىتوانند در اختيار استان قرار دهند.

رئيس مجمع نمايندگان فارس نيز در اين نشست گفت: استان فارس ملقب به صنعت خاموش اســت و از وزير صمت انتظار مى رود تعهدات قبلــى اين وزارتخانه در قبال فارس را عملياتى كند. ابراهيم عزيزى با اشاره به ظرفيت استان در حوزه صنعت و معاد ن اظهارداشت: با وجود اين ظرفيت ها استان فارس در اين حوزه با گرفتارى ها و مشكلاتى رو به رو است.وى با بيان اين كه استان فارس به اشتباه استان برخوردار ناميده شده است، گفت: واقعيت و حقيقت چيز ديگرى است چرا كه در اين استان واحدهاى تعطيل و نيمه تعطيل زيادى وجود دارد كه مشكلات زيادى را براى استان به وجود آورده است.عزيزى با اشــاره به آمار واحدهاى صنعتى اســتان بيان كرد: بر اساس آمار مطرح شده از سوى سازمان صمت استان فارس 3 هزار و 968 واحد صنعتى در استان فارس وجود دارد كه 800 واحد آن غير فعال است.

عليرضا پاك فطرت، ديگر نماينده شيراز در مجلس نيز گفت: صدور بخشنامه هاى مختلف در وزارت صمت نشان از بى تدبيرى برخى از معاونان اين وزارتخانه است.وى با تاكيد بر اين كه هر كشورى در چند كالا داراى مزيت است و نمى توان تمامى كالاها را در يك كشور توليد كرد، ابراز داشت: بايد شرايط ارتباط با ساير كشورها فراهم شود تا امكان صادرات در اختيار بازرگانان فراهم شود.رحيم زارع، نماينده آباده در مجلس نيز در اين نشست گفت: ر راستاى حمايت از صادركنندگا­ن بايد چرخه يكسان سازى نرخ ارز به روز شود تا شرايط اقتصادى بازرگانان نيز در خطر نباشد و رشد 700 درصد ى قيمت ارز بر زندگى اقتصاددانا­ن تأثير نگذارد .

فارس ملقب به صنعت خاموش انتقاد از صدور بخشنامه هاى متعدد وزارت صمت

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran