KHABAR JONOOB

نياز به اقدامات خلاقانه داريم

-

اســتاندار هرمزگان گفت: هنرمندان و فعالان رســانه به خصوص صدا و ســيما، اقدامهاى خلاقانه بيشــترى براى افزايش روحيه نشــاط و شادابى مردم انجام دهند.

فريدون همتى ادامه داد: از هنرمندان انتظار مى رود در حوزه نشاط و شــادى آفرينى براى مردم و پر كردن اوقات فراغت آنان و همچنين تقويت فرهنگ ســرمايه گذارى بخــش خصوصى تلاش بيشــترى كنند تا هر كس توانــى دارد وارد ميدان شــود.وى ادامه داد: حضور در بين مردم و شــنيدن حرفهايشان كمك كننده است و انتظار مى رود مديران به مانند نمايندگان و امامان جمعه حضور بيشترى بين مردم داشته باشند.

اســتاندار هرمزگان تاكيد كرد: هر زمان از مردم تقاضايى داشته ايم و نياز به حضورشــان در صحنهها و عرصههاى مختلف بوده به ميدان آمدهاند و ما مسئولان نيز بايستى به آنان كمك و مشكلات را حل كنيم.

همتــى تصريح كرد: مديران دســتگاهها­ى اجرايى از ابزار شــبكه هاى اجتماعــى براى ارتباط گيرى با مردم اســتفاده كنند زيــرا اين امكان، دايره نظارت را بالا برده و كار را آسان تر مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran