KHABAR JONOOB

كارتن هاى خرما؛ فرصتهاى شغلى رها شده در خوزستان

-

خيابــان تختى در جنــوب تهران، راســته اى هزار مترى است كه از ابتدا تا انتهاى دو طرفش را خرما فروشىها پر كرده اند؛ خرما اين محصول پربركت جنــوب، امــا در تمام مغــازه هاى اين خيابان با بســته بندىهاى قديمى و به صورت فله عرضه مى شود. خاورهاى پارك شــده در ايــن خيابان بارشــان همين خرماست. خرمايى كه از جنوب براى عرضه به عمده فروشــان و خرده فروشــان بــار زده مىشــود. غافل از اينكه دهها فرصت شــغلى بار زده و از بوميان جنوب كشــور دور مىشود. به نظر مىرسد اين كارتنهاى خرما همان فرصتهاى شــغلى رها شده است كه مىتواند دســت خيلىهــا را بند كند و برايشان ايجاد اشتغال كند.

اين در حالى اســت كه خوزستان اســتانى كه رتبه اول صــادرات بازار خرماى كشــور را دارد و مرغوبترين خرماى ايران ثمــره آب و خاك همين استان اســت، چند سالى است در صدر استانهاى ركورددار بيكارى كشور جا خوش كرده اســت. اين را پژوهشهاى مركز آمار ايــران مىگويد. جعبههاى چند كيلويى خرما ارزش افزوده چندانى را شــامل فروش اين محصول نمىكند و اين يعنى محروميت اهالى بومى اين استان از يك فرصت شغلى.

خرما حتــى مىتواند مــاده اوليه خوراكىهــا­ى متنوعى مثل شــيرينى، شكلات، عسل و شكر خرما هم باشد. فرآوردههاي­ــى كه هر وقــت با كيفيت خــوب راهى بازار شــده انــد از آنها اســتقبال شده اســت. در تماس با خانم جابرى خبرنگار خبرگزارى صدا و سيما در ا هواز از تمركز استان خوزستان بر توليد محصولات جانبى خرما پرسيدم.

جابــرى توضيــح داد: بــه آن معنا كه پاســخگوى نياز و تقاضاى بازار باشد كارگاه بزرگ يا كارخانه فعالى وجود ندارد، اما چند كارگاه كوچك خانگى

هستند كه اتفاقا فروش خوبى هم دارند.

جابــرى دربــاره يكــى از ايــن كارگاههاى كوچك محلى گفت: مثلا خانواده آقاى هلالى در اهواز روزشان

را بــا بركت خرمــا شــروع مىكنند. خرماهايى كه مراحل مختلف را پشت ســر مىگذارند تا بعــد از فرآورى به دســت مشــتريان بومــى و غيربومى خوزســتان برســند. پدر خانواده معتقد است از خرما هزاران محصول مىتوان توليد كــرد و هزار كارآفرينى مىتوان انجــام داد.اين خانواده انــواع مختلف شيرينى و كلوچههاى خرمايى را توليد مىكنند و بــاور دارند تنها كمى همت لازم است تا كســب و كار خانوادگى رونــق بگيرد.جابــرى ادامــه داد: اين شــيرينى فروشى با ســرمايه اوليه 16 ميليــون شــروع بــه كار و وســايل و تجهيزاتــش را هم قســطى تهيه كرده اســت. پســر و دختر كوچك خانواده هلالــى در ايــن كارگاه در كنار پدر و مادر كارهاى متناسب با سنشان انجام مىدهنــد. گاهى جعبههاى شــيرينى را آماده مىكنند و گاهى پاسخ مشترىها را مىدهند.گفتنى است، حلقه مفقودهاى كــه اين بار هم در عرضه اين محصول به چشم مىآيد بى توجهى به فرآورى و بســته بندى اين محصول است. يك فرصت شــغلى كه مىتوان بى تفاوت از كنارش نگذشت.شــايان ذكر است؛ مهارت آموزى نتيجه مســتقيمش كم شــدن بيكارى و آثار بعــدى آن ايجاد اميد و اعتماد به نفس و رونق اقتصادى است. ظرفيتهاى شغلى خوزستان كه مىتوانــد اين آثار مثبــت را رقم بزند هم خيلــى بيشــتر از اينها اســت. از تبديل خانههاى جنگ زده اين استان به موزههاى مصور و كانونهاى تفريحى تا خوراكىهاى بومى و صنايع دســتى و محصولات كشــاورزى شــان انگار هنوز ظرفيت زيادى تا خوب ديده شدن دارند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran