KHABAR JONOOB

پاسخ احمدى نژاد به آنجلينا جولى

-

روزنامه آرمان

فريورخرابا­تى درســتونطن­ز چنيننوشت:درشرايطيكه­مردمآمريكا­روز گذشته پيتزا ميخوردند و مشغول تماشاي مسابقات بيسبال بودند، خواب در چشمتر مردم كشورهاي ديگر شكست و آنها لحظه به لحظه با مناظره جو بايدن و دونالد ترامپ همراه و همنفس بودند. بورس هم خيلي بيدليل امروز سبزپوش شد!

1- انتقاد تند كارشـناس تلويزيون آمريكا از اولين مناظره جنجالي ترامپ و بايدن: گند زدند! اين مناظره باعث شد ما در چشم كشورهاي ديگر تحقير شويم! الف- هاشميطبا : »ما گلهاي خندانيم، فرزندان ايرانيم « بخونيد تا جو صميميتر بشه! ب- احمدينژاد: حيف كه درگير متحد شدن با آنجلينا جوليام اگه نه بهشون ياد ميدادم يه من ماست چقدر گوجهفرنگي داره! ج- كشورهاي ديگر: البته اگه ما چشمي برامون باقيمونده باشه! د- ترامپ: تازه كجاشو ديدي؟ دفعه بعد ميخوام به ياد روزهاي اوجم توي كشتيكج، با صندلي بكوبم تو كمر بايدن خرفت!

2- بايدن خطاب به ترامپ گفت: »بگو قضيه اينكه پسرت از همسر شهردار مسكو 5/3 ميليون دلار پول گرفته چيست«. الف- شهردار مسكو: وايسيد ببينم... چي شد؟ ب- پدر همسر شهردار مسكو: 5/3 ميليون دلار دادي به ترامپ؟ همينو پشت شهرداري مسكو ميفروختن 300 هزار دلار!

ج- ترامپ: بابا ديگه خودت قضيهرو گفتي ديگه، ما خيلي شفاف قانونشكني ميكنيم كه اين سوالات مطرح نشه بايدن خنگ! د- وزير امور خارجه ترامپ: پسر؟ ما توي آمريكا پسر نداريم... .

3- دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي: بليت 60 ميليون تومني تركيه به 8 ميليون كاهش پيدا كرده! الف- البته اگه بگيد بليت 400 هزار تومني به 8 ميليون افزايش پيدا كرده سنگينتره! ب- يهكم ديگه بايد ارزون بشه تا ما بتونيم بخريم. خيلي خيلي كم در حد هفت ميليون و پونصد هزار تومن ديگه!

ج- دبير انجمن شركتهاي هواپيماي سپس در چشم حضار نگاه كرد تا از رو بروند و از ايشان تشكر كنند. د- وي افزود: كه با حذف سه صفر از پول ملي، به هشت هزار تومان هم خواهد رسيد!

4- خبرگزاريها: حمل بيمار كرونايي با وانت در اصفهان! الف- كرونا: بابا من غلط كردم، منو سوار وانت نيسان نكنيد، قول ميدم شكسترو قبول كنم! ب- يك مســئول منطقي: كســي كه از دست نيسان آبي جون سالم به در ببره، از كرونايش باكي نيست! ج- به زودي: حمل بيماران كرونايي به سمت بيابان با فرغان تكچرخ!

د- بعد از شكســت كرونا، كادر درمان را شكســت داديم و الان ميخواهيم نيســانهاي آبي را شكست بدهيم و انتقام خودمان را از آنها بگيريم. طيبه رســول زاده طنزنويس در ستون طنز

نوشت: احمدى نژاد در توييتى نسبت به حرفهاى خانم آنجيلنا جولى واكنش نشان داد. اين حركت بهشدت برد پيت را رنجانده اســت. با اينكه شايعاتى در مورد خودش و جنيفر آنيستون به گوش مىرسد ولى شنيدهها حاكى است كه بعد از خواندن توييت احمدىنژاد اشك در چشمهايش جمع شــده و همينطور كه ليوان آب آلبالو رو به يكباره سر مىكشيده گفته: »بالاخره آنجلينا زن سابقم است و مادر بچههايم. من هنوز اميد بازگشت داشتم. چطور رقابت كنم؟ چطور؟« از طرفى بيلى باب تورنتون هم واكنشهايى نشان داده كه كارشناسان گفتهاند: »تو ديگه بشين سر جات پيرمرد. اگه خيلى مرد بودى خانم به اين مهربونى و خوبى را بعد از دو سال طلاق نمىدادى.« احمدىنژاد البته نشان داده است كه ديگر به راه و رسم توييتر و هوايىزدن وارد شده؛ يعنى مثل اين پدرانى كه تازه وارد فضاى مجازى مىشوند عمل نمىكند. اگر به جاى ايشــان، يكى از اين عزيزان تازهوارد بود خيلى مستقيم مىرفت زير توييت آنجلينا مىنوشت چه زيبا گفتيد بانو. با اجازه شِير مىكنم. بعد هم چند تا ايموجى گل و لبخند و قلب بنفش و زرد مىگذاشــت. ولى اينجور مواقع هوايى توييتزدن خيلى بيشتر جواب مىدهد. درست است در هوايى اسم طرف را نمىآوريم و فقط فحش و ناله و نفرين يا عشقمان را به او ابراز مىكنيم ولى اين تنها راه هوايىزدن نيست. شما بدون اينكه نسبت به فرد مورد نظر مســتقيم ابراز علاقه كنيد هم مىتوانيد با پاسخ به توييتش ارادت خودتان را برسانيد. مىتوانيد به جاى آنكه بگوييد چه لباس قشنگى پوشيدهايد يا شما چه چشمهاى زيبايى داريد يا يك بيت از شعر »پلنگه چش قشنگه« را بنويسيد، خيلى با ادب و جنتلمنانه با نظرات فكرىاش موافقت كنيد و خودتان و طرف را در يك تيم بگذاريد. مثلا مىتوانيد بگوييد: »من هم با شــما موافقم و گمان مىكنم همه جامعه بايد با هم در راهى كه شما به آن اشاره كرديد، متحد شوند.« يعنى حتى مىتوانيد از كل مردم جهان براى اداى احترام به طرف مايه بگذاريد. اين روش خيلى حرفهاى و زيرپوســتى اســت و روى ناخودآگاه طرف تأثير مىگذارد. مخصوصا اگر به او اين حس منتقل شــود كه حرفى كه او زده را تا حالا كسى نگفته و چه نگاه روشنبينانه، متفاوت و تازهاى به موضوع دارد. حالا بســتگى به اينكه كدامتان فالوورهاى بيشــترى داريد و شناختهشدهت­ر هستيد داستان فرق مىكند. اگر شما فالوورهايت­ان بيشتر باشد كه به اين كارها نياز نداريد. كافى است توييتش را لايك كنيد خودش مىآيد زير توييتتان ريپلاى مىزند. ولى وقتى شما فالوورهاى كمترى داريد كار سخت مىشود. بايد توييت را لايك كنيد. بعد هم كوت كنيد و حرفتان را به شيوهاى كه در بالا ذكر شد، بزنيد. البته اگر باندى در توييتر داريد خودشان مىآيند زير توييت شما به بحث و تبادل نظر مىپردازند يا ريتوييتش مىكنند. از قديم هم كه گفتهاند توجه توجه مىآورد. همين سنسورهاى كراش مورد نظر را فعال مىكند و مجبور به واكنش مىشود. حالا اگر طرف خارجى باشد همه اين تلاشها بيهوده است. بايد منتظر بنشينيد و به شانستان تكيه كنيد؛ چون رفقاى شما كه مثل شما نرفتهاند كلاس زبان و انگليسى ياد نگرفتهاند كه زير توييتتان به انگليسى پاسخ بدهند. پس بهتر است اميدوار باشــيد طرف مقابل زبان فارسى بلد باشد. البته در رابطه با خانم جولى اين اميد هست. شايعاتى وجود دارد كه برت پيت، همسر سابق ايشان روى بازويش به فارسى بيت شعرى از مولانا را تتو كرده است.

شهروند روزنامه

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran