KHABAR JONOOB

امارات به دليل عبور از حريم هوايى ايران جريمه شد

-

وزارت ترابرى آمريكا هواپيمايى امارات را به دليل اسـتفاده از بخش ممنوع شده حريم هوايى ايران در سال 2019، جريمه كرد.

وزارت ترابـرى آمريـكا هواپيمايـى امـارات Emirates)( به دليل اسـتفاده از بخشى از آسـمان ايران كه در سال 2019 از سوى واشـنگتن پروازممنوع اعلام شـده بود، مبلغ 400 هزار دلار جريمه كرد.

به نوشـته رويترز، پرواز متعلق بـه هواپيمايى امارات كه در آن زمان از آسـمان ايران اسـتفاده كرده بود، حامل كد خاصى بود هك ه مشمول مقررات ايالات متحده مىشد هاست.

براسـاس اين گزارش، اداره هواپيمايـى فدرال آمريكا گفت كه هواپيمايى امارات در ژوئيه سال گذشته ميلادى (تير-مرداد 1398( به مد ت19 روز از بخش ممنوعشده آسمان ايران استفاده كرده، د ر حالى كه ايالات متحده پرواز در اين بخش را به دليل آنچه »افزايش فعاليتهاى نظامى و تنشهاى سياسـى« عنوان كرد، ممنوع اعلام كرده بود.

بهانه تازه ماكرون براى معرفى يك لايحه ضد اسلامى

رئيس جمهور فرانسـه در توجيه معرفى لايحه اى ضد اسلامى، ادعاهايى را مطرح كرد. امانوئل ماكرون با رونمايى از اين لايحه ادعا كرد كه هدف آن مبارزه با افراطگرايا­ن اسلامى د رفرانس هاست.

وى مدعى شد: »اسلام دينى است كه امروزه در تمام جهان د ر بحران به سـر مى برد. اين مسـئله را فقط در كشور خودمان شاهد نيستيم«.

ماكـرون در ادامـه ادعاهاى خود گفت كه هـد ف ازاجر اىاي ن لايحـه پس از به تصويب رسـيدن، مواجه با مشـكل افزايش افراط گرايى اسـلامى در فرانسـه و تقويت »توانايى ما در زندگى د ركنا ر يكديگر« خواهد بود.

ايـن لايحـه دولت فرانسـه بـه طور كلـى درخصـوص تقويت سكولاريسـم و جـدا كردن نهادهـاى مذهبى از جمله كليسـاها از دولت است اما مقابله با سرمايه گذارى خارجى براى ساخت مساجد و مـدارس مذهبى خصوصـى وتقابل با ائمه جماعـت داراى تابعيت خارجى در فرانسه را نيز در بر مىگيرد.

روسيه، ناوالنى را عامل سيا دانست

»ديميتـرى پسـكوف« سـخنگوى رئيـس جمهور روسـيه در بيانيـهاى گفـت: اطلاعاتـى داريـم كـه الكسـى ناوالنى كـه غرب مسـموميت او را به مسكو نسـبت مى دهد عامل اطلاعاتى آمريكا (سـيا) است.اين بيانيه پس از آن منتشر شـد كه ناوالنى شخصيت مخالف روس، كه هم اكنون در آلمان به سـر مى برد در گفت و گو با مجله آلمانى »اشـپيگل« گفت كه ولاديمير پوتين عامل مسموميت وى اسـت اما سـخنگوى رياسـت جمهورى روسـيه اعلام كرد كه اتهامات ناوالنى عليه پوتين بى اساس و غيرقابل قبول است.

به عقيده بسـيارى از تحليلگران، الكسى ناوالنى وبلاگ نويس روس و منتقد اصلى پوتين كه مدتى دربيمارستا­نى د رآل مانبست رى بود، اهرم فشـار كشورهاى غربى بر روسيه با متهم كردن مسكو به مسموم كرد نو ىاست.

صدور حكم اعدام ترامپ و شاه سعودى

دادگاهى در استان صعده واقع در شمال غرب يمن حكم اعدا م پادشاه عربسـتان و روساى جمهورى آمريكا و دولت مستعفى يمن را در پرونده كشته و زخمى شدن 100 تن در حمله هوايى اوت 2018 ائتـلاف عربى صادر كرد. دادگاه كيفرى بد وىوي ژه(ا منيتكشـ ور) در صعده جلسه اى به رياست قاضى »رياض الرزامى« رئيس دادگا ه و با حضور قاضى »ابراهيم جاحز« دادسـتان كل، قاضى محمد زباره معاون دادسـتان، وكلاى اولياى دم و وكيل تسخيرى متهمان جهت رسـيدگى به پرونده حملـه جنگنده هاىائتلا فعربـ ىب هاتوبو س دانشآمـوزا­ن ضحيـان (در منطقه مجـز) تشـكيل داد.خبرگزار ى سـبأ افزود: دادگاه 10 تن از متهمان اين پرونده از جمله سـلمان بن عبد العزيز آل سـعود (پادشاه عربستان)، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سـعود (وليعهد عربسـتان)، تركى بن بندر بن عبد العزي ز آل سـعود، دونالد ترامـ پ(رئ يسجمه ورىآمريـكا) ،جيم زنورم ن ماتيـس، عبد ربه منصور هـادى (رئيس جمهورى دول تمسـتعف ى يمن)، على محسـن صالح الاحمر، احمد عبيد بن دغر و محمد عل ى احمد المقدشى را محكوم و براى آنها حكم اعدام صادر كرد.

اعلام آمادگى ارمنستان براى آتس بس در قره باغ

ارمنسـتان اعلام كرد حاضر است در همراهى با سازمان امنيت و همـكارى اروپا، آتشبس را در مناقشـه قرهباغ برقرار كند.وزارت خارجه ارمنسـتان اعلام كرد: »ما از بيانيه رياسـتى سازمان امنيت و همـكارى اروپا اسـتقبال مى كنيـم كه در آن اسـتفاده از زور در منقطه درگيرى قره باغ محكوم شـده اسـت. ارمنستان به راه حلى صلح آميز براى اين مناقشـه متعهد است. ما به مقابله خود با تجاوز آذربايجـان ادامه مى دهيم امـا همزمان آماده ايم تـا با همكارى با گروه مينسـك سـازمان امنيت و همكارى اروپا و بر اساس توافقات امضـا شـده د رسـا ل1994 و 1995 به برقرارى دوبـاره صلح اقدا م كنيم«.اين بياينه در حالى صادر شـده كه درگي رى ميانآذربا يجان و ارمنستان بر سر قره باغ هفتمين روز خود را پشت سر گذاشت.

اتحاديه اروپا 40 مقام بلاروسى را تحريم مى كند

اتحاديـه اروپا 40 تن از مقام هاى بـلاروس را كه به »مداخله و تقلب« در انتخابات رياسـت جمهورى 9 اوت متهم هستند، تحريم مى كند. »شارل ميشل« رئيس شوراى اروپا گفت: ما تصميم گرفتيم كـه تحريم هايى را كه در اوت تاييد كرده بوديم ،اجرايى كنيم .اي ن بدان معناسـت كه امروز اين 40 تن كه اسـامى آن ها در فهرسـت سـياه آمده، تحريم مى شوند.وى پس از نشسـت اتحاديه اروپا كه روز پنجشـنبه آغاز شد، گفت: الكساندر لوكاشنكو رئيس جمهورى بلاروس در اين فهرسـت نيسـت. اتحاديه اروپا مقامهاى بلاروسـى دخيل در تقلب و مداخله د رانتخابا تريا ستجمه ورى9 اوت سا ل جارى ميلادى در اين كشـور را تحريم مىكند كه مسئول خشونت عليه معترضان و سركوب آن ها هستند.

آمريكا »ادوارد اسنودن« را2/5ميليون دلار جريمه كرد

وزارت دادگسترى آمريكا اعلام كرد: »ادوراد اسنودن «به خاط ر انتشـار كتاب حاوى اطلاعات محرمانه به پرداخت 5.2 ميليون دلار جريمه،محكوم شـده است. طبق دستور دادگسترى ايالات متحده ، آمريـكا بيـش از 5.2 ميليـون دلار از حق امتياز كتاب افشـاگرانه »ادوارد اسـنودن«، پيمانـكار آژانس امنيت ملى سـابق، برخوردا ر خواهد بود. دادگاه حوزه ايالت ويرجينيا همچنين به ايجاد اط مينان براى دولت جهت هرگونه درآمد آينده از كتاب اسنودن ،ك هموضو ع يك پرونده قضايى فدرال است، راى مثبت داد. وكيل اسنودن هن وز در مورد اين خبر اظهار نظر نكرده اسـت. د رسـپتامب ر2019، دو لت ايالات متحده از اسنودن، كه در روسيه اقامت دارد، به د ليلانت شار كتابى با عنوان »بايگانى هميشگى« كه به گفته ايالات متحده نقض توافق نامه هاى عدم افشـاگرى اسـت كه وى هنـگام كار در NSA

و آژانس اطلاعات مركزى آمريكا »سـيا« امضا كرده اسـت، شكايت كرد.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran