KHABAR JONOOB

بایدموردتو­جه ا نابین بیش تری اران قرا ر شک گیر ورز ند

-

فريدون رييسى خبرنگار »خبر جنوب«/ به مناسبت چهلمين سال دفاع مقدس همايش دوچرخه سوارى كاركنان نيروهاى مسلح و خانــواده آنها به ميزبانى پايگاه هوايى شــهيد دوران در شــيراز برگزار شــد.در اين همايش كه با حضور جمعى از دوچرخهسوار­ان نيروهاى مسلح استان به همراه خانوادههاى آنها برگزار شد. شركت كنندگان از آرامگاه سعدى تا مركز علوم فنون را ركاب زدند ودر طول مســير با حمل پلاكاردهاى مزين بــه دفاع مقدس ياد اين ايام را گرامى داشــتند . در پايان نيز به همت سرتيپ دوم خلبان مسعود

جعفرى فرمانده پايگاه هوايى شهيد دوران به قيد قرعه به تعدادى از اين شركت كنندگان هدايايى به رسم يادبود اهدا شد .در حاشيه اين همايش سرتيپ دوم خلبان مسعود جعفرى فرمانده پايگاه هوايى شهيد دوران گفت: از آنجا كه دفاع مقدس يادآور خاطرات و رشادتهاى دلاورمردان نيروهاى مسلح در طول هشت سال جنگ نابرابر است ، زنده نگه داشتن ياد اين ايام بر همه نيروهاى مسلح لازم مى باشد و نظر به اينكه امسال

ويروس كرونا اجازه برگزارى رژه 31 شــهريور ماه نداد لذا بــا برنامه ريزىهايى كه تدوين شــد تلاش ما بر اين بود با برگزارى برنامههاى ورزشــى نشاط و شــادابى را در بين نيروهاى مسلح و خانوادههاى آنها ايجاد كنيم .كه در اين راستا با حمايتهاى خوب سرتيپ ابوالقاسم رضايى فرمانده ارشد نظامى ارتش در اســتان برنامه ريزى خوبى براى مسابقات ورزش صــورت گرفت .وى افــزود : در آخرين روز اين ايام همايش دوچرخه ســوارى برگزار شــد كه اســتقبال خوب كاركنان نيروهاى مســلح و خانواده هاى آنها بى نظيــر بود. جعفرى گفت : بدون شــك تــداوم اين گونه برنامه ها واشــاعه ورزش در بيــن خانوادهها و نهادينه كردن ورزش در بين كاركنان مى تواند تاثير زيادى در سلامت و شادابى كاركنان و بالابردن توان جسمانى آنها داشته باشند از اين رو در طول سال برنامههاى خوبى را براى توســعه ورزش انجام خواهيم داد و مطمئناً با برنامه ريزى در آينده اين مسابقات با شكل بهترى انجام مى شود. فرمانــده پايگاه هوايى شــهيد دوران گفت: از همه عزيزانى كه با تمام توان در همايش دوچرخه ســوارى شركت كردند تشكر مى كنم مطمئناً جايگزين كردن دوچرخه سوارى به جاى خــودرو مىتواند بعنوان يك فرهنگ خــوب در بين كاركنان نهادينه شود كه در داشتن هواى سالم و پاك مىتواند نقش زيادى داشته باشد.

مديــر كل ورزش و جوانــان اســتان فارس گفت: زمين اختصاصى فوتبال نابينايان واقع در ورزشــگاه پارس شيراز تكميل مىشود. عباس حاجىزاده، در نشســت با ورزشكاران و مســئولان هيات ورزش نابينايان افزود: با توجه به اينكه ورزش نابينايان در پارالمپيك حضور دارد به همين ســبب بايد حمايت ويژهاى از آنها شــود.وى اضافه كرد: از آنجا كه ورزشــكارا­ن نابينا از خانوادههاى متوســط و كم برخوردار هستند و امكانات كمترى براى سرگرمى و تفريح دارند، نياز است كه آنها مورد توجه بيشترى قرار گيرند.رييس هيات ورزش نابينايان و كم بينايان فارس هم در اين نشســت بيان داشــت: قهرمانان نابينا و كم بيناى فارس در هشت رشته ورزشى آقايان و پنج رشــته ورزشى بانوان در كشور به رقابت مىپردازند. ســيد محمد رضا هاشــمىنژا­د اضافه كرد: ورزشكاران ما در اكثر رشتهها اعم از تيمى و انفرادى، در ردههاى اول تا سوم كشور قرار دارند و اين امر بيانگر وجود استعدادهاى زياد و شايستگى آنها در ورزش اســت.واگذارى مجموعه ورزشى ولايت به نابينايان، در نظر گرفتن زمان مناسب براى بانوان نابينا در پيست دووميدانى، حمايت براى جا به جايى ورزشــكارا­ن به محل تمرين و تامين محل اسكان براى برگزارى اردوها از جمله مباحثى بود كه در اين نشســت مطرح شــد و مديــركل ورزش و جوانان فارس در اين مورد قول حمايــت حداكثرى داد.همچنين در ادامه اين جلســه، از محدثه كهندل پور و نرگــس كريمى كه به ترتيب 11 و 12 ســال ســن دارنــد و پديــده رقابتهاى دواســتقام­ت كشورشــدند، فاطمه طهماســبى ركــورددار دو 400 كشــور و امين كريمى فنــى ترين و آقاى گل گلبال جوانان كشــور بــا اهداى هدايايى تقدير شد.

پو لا د گـر رئيس فدارسيون تكواندو گفت: بر اسـاس اعلام اخبار از سوى فدراسيون جهانى و اتحاديه آسيا، به احتمال خيلى زياد هيچ رويدادى دراين رشته ورزشى در سال 2020 برگزار نخواهد شد و برگزارى رويدادها از ابتداى سال 2021 خواهد بود. ************

ران اي تيم تهران و نازنين ملايى در مسابقات روئينگ قهرمانى ايران مقام نخست را كسب كردند.

************ نجمه خدمتى و پوريا نوروزيان در مسابقات تيراندازى آنلاين بين المللى آسيا با قرار گرفتن در جايگاه نخست به عنوان قهرمان رشته تفنگ بادى شناخته شدند. ************

على قربانى مهاجم سـابق تيمهاى استقلال و سپاهان بعد از درخشش در تيم تازهاش سومقاييت به تيم ملى آذربايجان دعوت شد.

************ با تصميم هيات مديره باشگاه ماشين سـازى، سيد محمد علوى به عنوان مديرعامل جديد اين باشگاه انتخاب شد. ************

مذاكرات استقلال و جواد نكونام براى حضور بازيكن سابق آبى پوشان بر روى نيمكت اين تيم جدى شد.

************ امير قلعه نويى سرمربى تيم فوتبال گل گهر سيرجان در تمرين امروز تيمش به شايعات حضور در استقلال پايان داد و آن را رد كرد. ************

با حكم اعضاى هيئت مديره باشگاه استقلال، احمد مددى به عنوان سرپرست مديرعاملى اين باشگاه انتخاب شد.

************ باشگاه تراكتور به دنبال جذب سعيد واسعى هافبك تيم فوتبال پيكان ************

فرهاد مجيدى در مذاكراتى كه با مديران اسـتقلال داشت، از آنها بابت حضور مجددش در اين تيم تضمين خواسته است.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran