KHABAR JONOOB

فروش لوازم آرايشى در قم محدود و مشروط شد

-

گام اول

خبربانوان: خبر توزيع 5/1 ميليون واكسن آنفولانــز­ا بين زنان باردار و بيماران خاص هفته گذشــته رسانهاى شــد. قرار بر اين شد كه اين گروههــاى هدف منتظــر تماس كارشناســا­ن باشــند تا زمان و مــكان تزريق بــه آنان اعلام شود؛ چراكه واكسنها هنوز بهطور مستقيم در اختيار مردم قرار نميگيرد و در داروخانهها هم موجود نيســت. مديركل نظارت بر دارو و مواد تحت كنترل ســازمان غــذا و دارو در روزهاى پايانى هفته گذشته اعلام كرد كه توزيع رايگان واكســن آنفولانــز­ا بيــن گروههــاى پرخطر در شبكه بهداشــتى آغاز مىشود و در اين مرحله 1/5ميليون واكســن به تدريج بين زنان باردار و بيماران خاص توزيع خواهد شد. به گفته حيدر محمــدى، مرحله اول توزيع واكســن آنفولانزا بــا اولويت، براي كادر بهداشــت و درمان، زنان باردار، بيماران خــاص و صعبالعلاج و بيماران پيونــدى كه در مراكز بهداشــتى پرونده دارند، انجــام مىشــود. اين گروهها مشــمول دريافت واكســن رايگان آنفولانزا هســتند و براســاس اطلاعــات ثبتشــده در پرونده ســلامت، اين افــراد واكســن آنفولانــز­ا را به صــورت رايگان دريافت مىكنند. قرار است حدود 5/2 ميليون از اين واكســن در مراكز بهداشتى توزيع شود. مرحله دوم توزيع واكسنهاى رايگان در شبكه بهداشــتى نيز بلافاصله بعد از ورود واكســن به كشــور براى ســالمندان بالاى 65 سال كه در خانههاى سالمندان و مراكز بهزيستى هستند و نيز كودكان زير 5 سال توزيع مىشود.

با شــيوع ويروس كرونا در كشــور بسيارى از مناســبات و روابط اجتماعى كاهش شــديد پيدا كرد اما آمار ازدواج در چهارماهه نخســت ســالجارى با افزايشــى در ايــن زمينه مواجه بوده اســت. به گفته على مظفرى، رئيس كانون سردفتران ازدواج و طلاق، در چهار ماه نخست امســال حدود 200هزار واقعه ازدواج و 35هزار واقعه طــلاق ثبت شــده، در حالىكه در مدت مشــابه ســال قبل 167هــزار ازدواج و 37هزار طلاق ثبت شــده بود. اين آمار نشــان مىدهد كه با وجــود اينكه ويروس كرونــا همچنان در كشور وجود دارد، اما دختران و پسران به قولى، تمايل به حذف مراسم داشته و با يك عقد ساده زندگى مشــترك خود را آغاز ميكنند. كرونا با اينكه آسيبهاى اجتماعى و اقتصادى زيادى را با خود به همراه داشت، اما شايد يكى از معدود اتفاقــات مثبت با ظهور ايــن ويروس، برگزارى ســاده مراسم عروسى و بهنوعى حذف تجملات پرهزينه براى خانواده عروس و داماد بود.

شنبه 12مهر ‪3 1399/‬ اكتبر ‪15 2020/‬ صفر 1442 شماره3693/ سال بيستوچهارم/8 صفحه/ قيمت:3000 تومان

دادستان عمومي و انقلاب قم گفت كه ضرورت حضور فروشنده زن در كليه فروشگاههاى لوازم آرايشى اســتان به ســازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماكن عمومي اســتان ابلاغ شده اســت. حجتالاسلام والمسلمين حســن غريب اين تصميم را با توجه به »تبعات و آسيبهاى جدى مرتبط با حضور فروشــنده آقا در فروشگاههاى تهيه و توزيع و پخش لوازم آرايشى و بهداشتى مرتبط با بانوان و در راســتاى پيگيرى مطالبهها و دغدغههاى مردم متدين قم و حسب شكايتهاى متعدد مردمي واصلشده به حوزه دادستانى« ارزيابى كرده است.

وى افزود: كليه صنوف آرايشــى طبق بندهاى 9 و 18 اساســنامه ضوابط داخلى اتحاديه صنف خرازان و صنوف وابســته استان و در راستاى اجرايىشدن بخشهايى از قانون حجاب و عفاف در سطح استان موظف به حضور مباشر خانم با تأييد اداره اماكن در فروشگاههاى لوازم آرايشى استان هستند.

اين مقام قضايى تأكيد كرد: در صورت تخلف واحدهاى صنفى، حســب قانون با متخلفان برخورد و در خصوص اخطار كتبى و پلمپ آن اقدام خواهد شد.

در ايــن گزارش، به ضرورت حضور فروشــنده زن اشــاره امــا در خصوص اينكه فروشــندگى اين لوازم بهصورت مشترك از سوى فروشندگان آقا و خانم نيز ممنوع خواهد بود، تصريحى نشده است.

غريب در پايان افزود: مردم ميتوانند گزارش تخلفهاى صورتگرفته را به قرارگاه دادســراى عمومي و انقلاب مستقر در دادسراى ساحلى و يا به شماره 0933363325­1 در پيامرسان ايتا ارسال كنند.

برنامههــا­ى هفتــه ملــى كودك امســال از امروز 12 مهر با شــعار »آينده را بايد ساخت« و بــا محوريــت كانــون پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان آغاز مىشود و تا روز 17 مهر 1399 ادامه مىيابد.

بــه گــزارش خبربانــوا­ن به نقل از خبرآنلاين، حامد رهنما، مديــركل روابطعمومـ­ـي و امور بينالملــل كانــون، در اينبــاره گفــت: هفته ملى كــودك و 16 مهــر بهعنوان روز جهانى كودك سالهاســت در ايران مورد توجه قرار دارد؛ چراكه اين رويداد فرصتى براى تأكيد بر اين مهم است كه كودكان و خواستههايش­ان بسيار بااهميت است و آنها تصوير روشنى از آينده جهاناند و ناديدهگرفت­ن كودكان يعنى ناديدهانگا­شتن آينده كشور.

وى همچنين از ضبط و پخش يك برنامه تلويزيونى با مشــاركت كانون با عنوان »كانون اميد« خبر داد كه هر روز طى اين هفته از اين شــبكه پخش مىشــود. رهنما يادآور شــد كه ســايتها و صفحههاى كانون در شبكههاى اجتماعــى نيــز در اين روزها با هشــتگ بچههاى_اربعيــن تلاش مىكنند

مطالب جالب، جذاب و مورد نياز بچههــا را توليــد و تأمين كنند و فيلمهــا و لينكهاى مناســب كودكان را منتشــر يا بازنشر و از ظرفيت پخش زنده در شبكههاى اجتماعــى براى ايجاد جذابيت و آمــوزش كــودكان در اين روزها اســتفاده مىكنند. بهگفته وى، پخش و بازنشــر فيلم نمايشها و تئاترها و فيلمهاى ســينمايى و انيميشن ويژه كودكان، نمايش نقاشــىهاى كــودكان با موضوع اربعين در ســطح تهران و ديگر شــهرهاى ايــران بــا همــكارى شــهردارىه­اى كشــور همچنين انتشار آن در شــبكههاى اجتماعى از ديگر برنامههــا­ى هفته ملــى كودك اســت. افزونبر اين، وى از راهاندازى ســايت فــروش اينترنتى محصــولات و كتابهاى كانون با ارائــه 25 درصد تخفيف براى كتــاب طى اين هفته و گشــايش و كلنگزنى چنديــن مركز فرهنگى هنرى و مراكز علمي كانون در شــهرهاى مختلف كشــور در روزهاى نخست هفته ملى كودك ازجمله در استانهاى گلستان، كهگيلويهوب­ويراحمد، فارس و... خبر داد.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran