KHABAR JONOOB

سوءتغذيه در مادران باردار و كودكان به مرز هشدار رسيد

-

خبربانوان: با گرانى روزافزون و بروز مشــكلات اقتصادى، آمارهاى هشــداردهن­دهاى از گوشهوكنار شــنيده ميشود كه از تهديد ســلامتى مادران باردار و كودكان حكايت ميكند. اين در حالى است كه احتمال دارد واقعيت خيلى فراتر از اين آمارها باشد و سنجش و پژوهش مزبور دربرگيرنده اقشار خيلى محروم و غيرقابل دسترس نبوده باشد. قبل از اين هم كارشناسان تغذيه نسبت به اين امر هشدار داده بودند و برخى مسئولان نيز اعلام ميكردند كه در تدارك برنامههايى براى پيشگيرى از اين امر هستند، اما آنچه در عمل مشــاهده كرديم، فعاليتها و برنامههاى جســتهگريخ­تهاى بود كه بهصورت موردى و مقطعى انجام شــد. بهعنوان نمونه جمعى از خيران، بستههاى معيشتى را بين شمارى اندك از جامعه هدف در خطر توزيع كردند يا از درآمد موقوفات در مناسبتى خاص اين كار به صورتى محدود انجام شد كه به هيچ عنوان نميتواند نقش بازدارندها­ى داشته باشد و ضامن حفاظت از مادران باردار و كودكان در اين شــرايط خاص باشــد. اين در حالى است كه طبق نظر كارشناسان، تغذيه نامناسب نقش مهمي در پيشــرفت كوويد19 دارد. افراد با سيســتم ايمنى ضعيف يا مبتلا به بيمارىهاى غيرواگير نسبت به اين بيمارى آسيبپذيرتر هستند. واقعيت هم اين است كه كاهش قدرت خريد به دليل از دست رفتن شغل و افزايش قيمت مواد غذايى به دليل تورم حاصل از شرايط داخلى و بينالمللى كشورها منجر به مصرف مواد غذايى فاقد ارزش تغذيهاى شــده اســت. با در نظر گرفتن همه اين شرايط و حساسيتها مهمترين كارى كه در چهار ماهه اول ســال 99 همزمان با شــيوع كرونا انجام شــد، شناســايى حدود 47هزار خانوار نيازمند داراى كودك زير پنج ســال مبتلا به ســوءتغذيه بود كه كمك معيشــت يك تا دو ميليون تومانى دريافت كردند و توانســتند يكســرى اقلام غذايى مطابق با دستورالعمل­هاى وزارت بهداشت را از فروشگاههاى تعيينشده خريدارى كنند.

كميته امداد هم قرار شــد ماهانه كارت خريد اقلام غذايى را براى سرپرســتان 40هزار كودك زير پنج ســال مبتلا به ســوءتغذيه -كه با همكارى وزارت بهداشت شناسايى ميشوند- توزيع كند و تعداد كــودكان تحت پوشــش را هم افزايش دهــد. به اين ترتيب و در بهترين حالــت همكارى كميته امداد و وزارت بهداشــت، در هر ماه 80هزار مادر باردار نيازمند مبتلا به ســوءتغذيه تحت پوشــش حمايت تغذيهاى قرار گرفتند. اين شــرايط ادامهدار شــد تا رسيديم به جايى كه حالا هستيم و هشدارى كه از ســوى مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى مطرح شده است؛ هشــدارى كه بيانگر حذف يــا كاهش مصرف اقلام غذايى در جمع بين 15 تــا 35 درصد خانوارها در استانهاى مختلف كشور است.

زهــرا عبداللهى، مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى به تازگى در اجلاس غيرحضورى رؤســاى دانشــگاهه­اى علومپزشكى كشــور، درخصوص تغذيه در دوران كرونا، هشــدار داد و گفت كه به دليل تبعات اقتصادى ناشــى از كرونا، بحث ناامنى تغذيه و سوءتغذيه بيشــتر خواهد شــد. وى درخصوص اقدامات و سياســتهاى تغذيهاى وزارت بهداشت در دوران كرونا، تاكيد كرد كه در حال حاضر، مادران باردار و كودكان زير پنج ســال مبتلا به سوءتغذيه فقير شناسايى شــده و به سازمانهاى حمايتى معرفى ميشــوند تا كمكهاى تغذيهاى دريافت كنند. تاكنون كميته امداد، 50هزار كودك زير پنج ســال دچار ســوءتغذيه فقير و 67هزار مادر باردار فقير را كه در بخش بهداشــت شناسايى كرديم، تحت پوشش قرار داده است، اما هنوز تعداد زيادى باقى ماندهاند كه بايد با همكارى و همت دانشگاهها و كمكگرفتن از خيران و سمنها، شناسايى شوند. وى همچنين گفته كه در كنار همه اقداماتى كه براى پيشــگيرى از كرونا انجام ميشــود، بايد به بحث تشديد ناامنى غذايى، شيوع بيشتر مشكلات تغذيهاى و كمبود ريزمغذىها هم توجه شود. اين در حالى است كه اكنون و با كمك وزارت رفاه نيز برنامه كمك معيشــت براى چند اســتان محروم در دست اقدام است تا براساس آن، كودكان زير پنج ســال نيازمند شناســايى شــده و ماهانه مبلغى براى آنها ارسال شود كه به گفته عبداللهى، اين اقدامات كافى نيســت و بايد جمع بيشترى از مادران باردار و كودكان تحت پوشش قرار گيرند. به اين ترتيب در شــرايطى كه بســيارى از اقلام غذايى در ســبد تغذيهاى خانوارهاى كمدرآمد حذف شــده، بديهى اســت كه اســتفاده از ريزمغذىها حكم يك رژيم بىمعنى را پيدا كرده باشند؛ در صورتى كه كل اين اتفاقها براى زنان باردار و كودكان به تضعيف سيســتم ايمنى بدن منجر شــده و اين موضوع شــانس ابتلا به كرونا را افزايش ميدهد. بهطور كلى، حذف يا كاهش مصرف اقلام غذايى در ميان 15 تا 35 درصد خانوارها در اســتانهاى كشــور، هشــدارى اســت كه بايد به آن توجه كرد و اگر اقدامات لازم نشــود، بدون شــك پروسه مديريت كرونا كامل نخواهد شد. بهويژه آنكه بدون نياز به انجام كارهاى پژوهشى هم ميتوانيم تائيد كنيم كه سوءتغذيه در مناطق حاشيه شهر و برخى مناطق دورافتاده به وضوح نمايان اســت. اين موضوع گامهاى اساســى نهادها، بخشها و گروههاى حمايتى در رفع سوءتغذيه به شكل مناسب را طلب مىكند و جا دارد با دلخوشكردن به اقدامات حمايتى مقطعى و موردى صورتمسئله را پاك نكنيم تا كشور به آسيبهاى ناشى از اين روند دچار نشود.

سوسن خيرانديش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran