KHABAR JONOOB

پژوهشىديگر­احتمالخطرك­متركرونابر­اىزنانراتق­ويتكرد

-

آخريــن يافتههــاى اپيدميولوژ­يــك بررسىشــده توسط كميته دانشــگاهى اپيدميولوژ­ى كروناى دانشگاه علومپزشــك­ى شــيراز، دربرگيرنده يافتههــاى جديدى در مــورد علائم و مرگومير بيمــارى در كودكان، تاثير اســتروژن بر ابتلا، ميزان بروز روزانه در ايران و فارس و ديگر اطلاعات موثر است.

در آخريــن و ســيزدهمين گزارشــى كه از ســوى »كميته دانشــگاهى اپيدميولــ­وژى كرونا«ى دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز منتشــر شــده، يافتههاى جديد علمــي در نقــاط مختلــف جهــان بــه همــراه تحليل دادههــاى آمــارى مرتبــط بــا ميزان شــيوع، بــروز و شــدت بيمارى كوويــد19 در ايران و اســتان فارس، تا 31 شــهريورما­ه، مــورد بررســى قــرار گرفتــه اســت. اين گــزارش بــا همكارى اعضــاى هيئت علمــي گروه اپيدميولوژ­ى، كارشناس معاونت بهداشتى و معاونتهاى مختلف دانشــگاه علوم پزشكى شــيراز تهيه شده و براى اســتفاده در زمينه اطلاعرســا­نى، تحقيق و پژوهش، از طريق روابطعمومي آن دانشگاه منتشر شده است.

علائم خفيفتر و مرگومير كمتر كوويد19 در اطفال؟ اولين پرســش مطرحشــده در اين گزارش، موضوع علائــم و مرگوميــر بيمــارى در اطفــال اســت كــه دســتاورده­اى مطالعه انجامشــده در 138 بيمارســتا­ن كشــورهاى انگلستان، ولز و اسكاتلند بر روى 651 بيمار 19ســاله و كمتر كه با تشخيص كوويد19 بسترى شده بودنــد، مد نظــر قرار گرفته اســت. براســاس دادههاى اين مطالعــه، كودكان و نوجوانان كمتــر از بالغان دچار علائــم شــديد كوويــد19 و مرگوميــر ناشــى از اين بيمارى مىشوند. اگرچــه چاقــى، نژاد ســياه، يــك ســندرم التهابى

،( ســنين بين 10 تا 14 ســال و سن زير يك ماه خطر بســترى اطفال مبتلا بــه كوويد19 در را افزايــش مىدهد. همچنين ســن رايــج اطفالى كه به علت ابتلا به كوويد19 بســترى مىشــوند، 5 سال بوده و حدود 42 درصد بيماران يك ناخوشــى ديگر نيز دارند كه رايجترين آنها بيمارىهاى نورولوژيك و آســم است. بر پايه اين گزارش، از بين 651 بيمار شــركتكنند­ه در مطالعه، 3 نوزاد و 3 نوجوان 15تا 18ســاله فوت كردند كه هر 6 نفر ناخوشــىها و مشكلات ديگرى در وضعيت سلامتىشان وجود داشته اســت. اين بدان معناست كه كمتــر از يك درصــد از كل بيماران مطالعهشــد­ه فوت كردهاند و حدود 18 درصــد آنان در بخش مراقبتهاى ويژه بسترى بودند. در اطلاعات ارائهشده مبنى بر مطالعه فوق،52بيمارمور­دمطالعه داشــتندكه­ميزان بســترى آنها در بخش مراقبت ويژه با لحاظ كردن تعداد آنان، 5 برابر ســاير بيماران بوده است. علائم اين بيماران شــامل التهاب ملتحمه، راش يا مشــكلات گوارشى ذكر و يادآور شــده اســت كه تعــداد پلاكت آنها نســبت به ســاير بيماران كمتر بوده اســت؛ بنابراين تركيب علائم ذكرشده و پلاكت كم مىتواند در شناسايى اين بيماران كه ممكن اســت دچــار عواقب وخيمتر بيمارى شــوند، كمككننده باشد.

آيا هورمون جنسى زنانه (استروژن) در كاهش شدت بيمارى تاثير دارد؟

تاثير هورمون زنانه يا اســتروژن بر شــدت بيمارى، دوميــن ســؤال مطــرح در ايــن گــزارش اســت كــه اپيدميولوژ­يســتها براســاس دادههاى آمارى حاصله از مطالعات انجامشــده، بــه آن پرداختهاند. در اين گزارش با اشــاره به اينكه پيشتر از مستعدتربود­ن مردان نسبت بــه عفونــت كروناويروس خبر داده شــده بــود، مطالعه مرورى انجامشــده در مجله »كارنت هيپرتنشن« مدنظر قرار گرفته و آمده اســت كه احتمال دارد تاثير هورمون جنســى زنان بر كاهش شــدت بيمارى كوويد19، علت افزايش احتمال بروز علائم شــديد در مــردان را توجيه كند. در ادامه اين گزارش آمده است كه با توجه به اينكه ويروس كرونا بر قلب اثر مىگذارد و همچنين با توجه به اينكه اســتروژن در زنان يك اثر محافظتكنند­ه در برابر بيمارىهاى قلبى دارد، اين فرضيه در ذهن پژوهشگران مطالعه مذكور ايجاد شد كه احتمالاً تفاوتهاى هورمونى بين زن و مرد مىتواند بر شدت بيمارى اثرگذار باشد.

اين گزارش افزوده اســت: استروژن، سطح رادرقلــبك­ممىكند،حالآنكــه گيرندهاى اســت كه به طــور طبيعى در ســطح ســلولهاى قلب، شــريانها و كليــه و روده وجــود دارد و مســئول ورود ويروس كرونا به داخل سلولهاســت. گزارش يادشده در خصوص ســاير دلايل مطرح در زمينه مرگومير بيشتر مبتلايان كوويد19 در مردان شــامل تفاوتهاى ســبك زندگى آنان با زنان (مانند مصرف بيشــتر سيگار و الكل) و ايمنى ذاتى اســت؛ اگرچه مشخصشدن قطعى دلايل شدت كمتر بيمارى كوويد19 در زنان همچنان نيازمند انجام مطالعات با كيفيت بعدى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran