KHABAR JONOOB

»پدر« پل عبور دختران از بحرانهاى زندگى است

-

ديدگاه

از ابتــداى فرورديــن تا پايان مرداد امســال، 34هزار و 457 فقره طــلاق در پايگاه اطلاعات جمعيتى سازمان ثبتاحوال كشور ثبت شده است. همچنين ميانگين سن زن و شــوهر در زمان وقوع طلاق به ترتيب ‪/32 6‬و ‪/37 4‬و ميانگين طول مدت ازدواج در طلاقهاى ثبتشده نيز در اين مدت 10 سال بوده است«.

در اين بين، اشــتباهها­يى بعد از طلاق رخ ميدهد كه به ويژه زندگى زنان تاثير قرار ميدهد.

انكار ميكنيد: گاهى با نپذيرفتن و كوچكشــمرد­ن اين پديده سعى مىكنيم از مسائل ناشى از طلاق فرار كنيم. بايد خودمان را براى سختىهاى زندگى و اين تغيير آماده كنيم.

وارد رابطه اشـتباهى مىشويد: اين اشــتباه بزرگ ممنوع است. حواسمان باشــد به محض خروج از رابطه زن و شــوهرى، دســت به دامان رابطهاى جديد نشويم. حداقــل بايــد 2 يا 3 ماه از طلاق بگذرد و در اين فرصت بايد به تصميممان و رفتارهاى گزارش

نقش پدر در شــكلگيرى شــخصيت و نوع رفتار فرزندان به ويژه دختران در زندگى آينده بســيار پررنگ و حائز اهميت است. به گزارش خبربانوان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تأثيرگذارت­رين افراد در زندگى و سرنوشــت هر كودكى، والدين او هستند. معمولاً بيشتر از نقش، مسئوليت و اهميت مادر در تربيت كودك سخن گفته مىشود و كمتر پيش مىآيد اهميت پدر و تأثير او در زندگى فرزندان بررسى شود.

پــدر براى دختر نوعــى »تأييد« )تأييد داشــتههاى او، خصوصياتش و كلّيت شــخصيت او) اســت و معمولاً اولين مردى اســت كه در زندگى خود مىشناســد و به همين دليل و دلايل ديگر روابط بينشان به طور ناخودآگاه براى هر دو طرف اهميت و برترى خاصى دارد.

يكــى از موضوعاتى كه امروزه مطرح اســت، رابطه پدر و دختر و مقدار زمانى اســت كه با هم صرف مىكنند و از مشكلات، خوشىها و نگرانىهاى يكديگــر آگاه مىشــوند. بعضــى از پدرهــا اينگونه احســاس مىكنند كه تربيت فرزندان، چه دختر و چه پســر برعهده همسرانشان است و خودشان تنهــا وظيفه برآورده كــردن هزينههاى مادى خانــواده را برعهده دارند، در حالــى كه نقش پدر در كمككردن به فرزندان و پيشــگيرى از آلودهشــدن با ويروسهاى مختلف و خطرناك جامعه بســيار مهم اســت. فرشته سادات شــجاعى، روانشــناس و مشــاور خانواده در اينباره ميگويد: نقش مهم پدر جداكــردن دختر از مادر و پــس از آن ارزش نهادن به او به عنوان دخترش اســت و دختر به پدرى نياز دارد كه او را دوســت داشته باشد و در ضمن با عشق ورزيدن به مادر به دختر بياموزد كه بايد تبديل به زنى دوستداشتنى براى مرد آيندهاش شــود. وى افزود: دختران از 13 ســالگى خود را يك زن جوان مىبينند و بر اســاس همين نگرش، همســالان خود را كودكانى بيش نمىپندارنـ­ـد و كمكم تمايل خود را براى جلب توجــه به مردان بين 15 تا 30 ســال معطوف مىكنند و اين سن درســت زمانى است كه پدر خانواده بايــد نقش خود را از يك حامي كودكانه كه به فكر بازى، خوردوخوراك و... دختر اســت، به يك رفيق شفيق و يار مهربان تغيير داده و با او مطابق يك زن جــوان به گفتوگو و مشــورت بپردازد و حتــى از گفتوگو در خصوص

را تحت اشتباهمان بيشتر فكر كنيم.

احساساتتان را نمىشناسيد: احساس پشيمانى، خودمقصرساز­ى، بىارزشى، تنهايى، پوچى و كمبودهاى عاطفى و هيجانى، از جمله احساســاتى اســت كه سراغمان مىآيد و ممكن است اگر ما از آنها آگاه نباشيم، ما را دچار مشكلات روانشناختى كند.

بـراى آينده برنامهريزى نمىكنيد: بعــد از طلاق در خصوص نوع زندگى، تامين هزينههاى زندگى، شــغل، ارتباط با اعضاى خانواده و... برنامهريزى كنيد تا آينده بهترى براى خودتان رقم بزنيد.

با همسر سـابقتان توافق نمىكنيد: در اين صورت فرزندان مورد بىتوجهى قرار مىگيرند و بزرگترين گروهى كه از طلاق صدمه و آسيب مىبينند، آنها هستند.

هوشـمندانه رفتار نمىكنيد: بعد از قطعىشدن جدايى بهخصوص در اوايل روزهاى جداشــدن از همســر، حواستان باشد كه هوشــمندان­ه رفتار كنيد و از مشاوران متخصص در اين حوزه كمك بگيريد. تشــكيل زندگى و... نيز پرهيز نكند. اين روانشــناس تصريح كرد: بســيارى از دختــران معصومي كه در دام روابط غيراخلاقى گرفتار شــدهاند، همواره روابط سرد و معيوبى با پدران خود داشته و نه تنها توجه و محبتى از جانب آنان دريافت نكردهاند كه به اشــكال مختلف مورد تحقير و سرزنش، تنبيه و ســختگيرىه­اى افراطى يا تبعيض و بىتفاوتى آنها واقع شدهاند. همچنين كونانى، روانشــناس و آسيبشــناس هم در اين باره بيان كرد: بايد در نظر داشــته باشــيم كه اين تعامل از دوران خردسالى شــكل مىگيرد و اگر پدر بــا دختر رابطه خوبى برقرار كند، آنگاه مىتوان انتظار داشــت كه دختر در مسير مطلوبى قرار بگيرد.

كونانى عنوان كرد: بايد در نظر داشــت كه دختران در سنين خردسالى با بحران عاطفى مواجه مىشوند، پس والدين بايد از همان ابتدا دقت داشته باشــند كه كودكانشان مبتلا به بحرانهاى احساســى نشوند، زيرا دخترانى كه در كودكى نتوانســته­اند رابطه خوبى با پدر داشــته باشند، در آينده نيز نمىتواننــ­د بــا هيچ جنس مخالفى بــراى زندگى ارتباط برقــرار كنند و به عبارتى، پل عبور موفقيتآميز براى يك نوجوان، داشــتن دوران خردســالى همراه با محبت اســت. وى تأكيد كرد: ســبك رفتارى كه پدر با همســرش دارد، بايــد با دختر متفاوت باشــد، زيرا در غير ايــن صورت هم ايفاى نقش پدرانــه با شكســت مواجه مىشــود و هــم دختران دچار شكســت عاطفى مىشــوند و اگر پدر همانگونه كه با همســرش صحبت مىكند، با دخترش نيز چنين لحن و ســبك رفتارى داشته باشد، »همزادپندار­ى توهمى« براى دختر ايجاد مىشــود و پدرها بايد به صورت تخصصى به هر فرد متناســب با شــرايطش محبت كنند. كونانى با بيان اينكه اغلب دخترها دوســت دارند زياد حرف بزنند، اضافه كرد: آنها براى بزرگ شــدن در مقايســه با پسرها به صحبت كردن بيشترى نياز دارند، بنابراين به افكار و آرزوهايشان و هر آنچه كه مىگويند، به دقت گوش كنيد. وى خاطرنشــان كرد: بهتر اســت والدين هــر چيزى را كه كودكشــان بهعنوان يك موضوع خصوصــى با آنها مطرح مىكنند، هرگز جايى بازگو نكنند، زيرا موجب از دست رفتن اعتماد مىشود كه درستكردن اين اعتماد از دست رفته كار بسيار سختى است.

يكى از موضوعاتى كه امروزه مطرح ميشود، رابطه پدر و دختر و مقدار زمانى است كه با هم صرف مىكنند و از مشكلات، خوشىها و نگرانىها ى يكديگر آگاه مىشوند

دختر به پدرى نياز دارد كه او را دوست داشته باشد و در ضمن با عشقورزيدن به مادر، به دختر بياموزد كه بايد تبديل به زنى دوستداشتن ى براى مرد آيندها ششود

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran