KHABAR JONOOB

بلندتر از هميشه مي خوانمت در روزهاي چنين تيره و دلگير و طلوع خورشيد رحمتت را مي جويم...

-

پس روشــنم كن بــه نور محبتت تا در هجــوم لحظه هاي مه آلودي كه چشــم انداز و پيرامونــم را تاريك كرده اند باورها و ايمانــم را حفظ كنم و بخشــايش ات را چون رودي كه آفتاب در چشمانش خانه كرده، در زندگي ام جاري گردان، يا نور و يا قدوس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran