KHABAR JONOOB

وعده هاى دلارى سر خرمن

رئيس كل بانك مركزى اين بار پاى ارزهاى مسدود شده ايران را به ميان كشيد و گفت كه خبرهاى مثبتى از منابع مسدودى دارد

-

بالا رفتن نــرخ ارز اين روزها بــه معضلــى جدى بــراى اقتصاد تبديل شــد ه و كانــال هــاى نرخ دلار هــر روز عدد و رقمى جديــد را عرض ه مى كند.هم اكنون دلار در مرز 30هزار و 500 تومان اســت و رســيدن آن به مرز 31هزار تومان خارج از دسترس و غير عادى نيست. در كنار ارز، ســكه نيز اين روزها بلاى جان اقتصاد شــده و قرار گرفتن آن در كانال 15ميليونى، خبر از مســابقه اى عجيب و غريب و خســارت بار با دلار مى دهد. گويى قيمت اين دو مانند گوى آتشــين شده كه كسى توانى بــراى مهار آن نــدارد. متوليان امر به راحتى از حبــاب هاى بزرگ تر و غير معمول بازار سكه مى گويند و مسئولان بانك مركزى نيز از چندى پيش راه اينســتاگر­ام را براى كنترل بازار انتخاب كرده اند كه نتيجه هر دو اين رفتار، تا كنون تب و تاب بيشــتر بوده است. دراين شــرايط برخى از متوليان امر از جمله مسئولان بانك مركزى به فكر چاره اى دير هنگام براى تعديل نرخ ارز هستند و آن هم داستان هزار توى ارزهاى صادراتى است، ارزهايى كه تا پيش از اين از كشــور خارج شــده و صحبت از ارزهايى است كه نيست! يا حداقل بخشــى از آن نيست. پيش تر برخى متوليان اتاق بازرگانى كشور گفته بودند 27ميليارد دلار ارز ارزهاى صادرتى به كشور بازنگشته است. به تازگى اما آخرين آمار بازگشــت ارز صادر كنندگان اعلام شد. بر اساس اعلام مقامات دولتــى205­6 صادر كننده نســبت به رفع كامل تعهدات ارزى خود در ســال هاى 97 و 98 اقدام كرده اند كه ميزان صادرات اين گروه به ‪14 2/‬ ميليارد يورو مى رسد. در واقع از اين مقدار رفع تعهد ارزى، 92 درصد توسط بنگاه هــاى توليدى صورت گرفته اســت. در عين حال آمــار ديگرى نيز از تركيب صادر كنندگانى كه هنوز به تعهدات ارزى خود عمل نكرده اند از سوى اتاق ايران اعلام شــده اســت. ارزيابى هاى بخش خصوصى نشــان مى دهد حدود 15 هزار نفر هيچ ارزى به كشــور بازنگرداند­ه اند. اما تنها 5 هزار نفر از اين افراد، داراى كارتهاى بازرگانى هســتند و حدود 10 هزار صادر كننده بدون كارت بازرگانى و از طرق ديگر مانند كارت هاى پيله ورى و مرزنشــينى و روش هــاى متداول در بازارچه هاى مــرزى اقدام به صادرات كرده اند. يك ســوم ارزهاى بازنگشته به كشور نيز متعلق به همين گروه از صادر كنندگان اســت كــه فاقد كارت هاى بازرگانى هســتند. اين همه ماجرا نيســت و در اين بين آمارهاى متفاوتى ارايه مى شــود به عنوان نمونــه علــى ملايــى، معــا و ن

كسب و كار اتــاق ايــران نيــز آمارى از صادركنندگا­نى كه ارز به كشــور بازنگرداند­ه اند ارائه كرده است. وى در گزارشى تركيب ارزهاى بازنگشته به كشور را مشخص و عنوان كرده است: چندى پيش مقامات دولتى از عدم بازگشــت 27 ميليارد دلار ارز به كشور خبر دادند اما اتاق بازرگان ى طى جلساتى كه با بانك مركزى داشت، اعلام كرد كه اين مبلغ صحيح نيست. در عين حال برآورد و كار كارشناســى نيز در خصوص اين آمارها از ســوى اتــاق صورت گرفت و بر اين ادعا صحه گذاشــت كه رقم اعلام شــده كاملا نادرســت و غيرواقعى اســت. چراكه مبلغ 10 و نيم ميليــارد دلار از اين رقم مربوط به صادرات كالاهاى دولتى مثل نفت و كالاهاى مرتبط اســت و نبايد وارد جمع ارز حاصل از صادرات صادركنندگا­ن بخش خصوصى مى شد.

وى افزود: وزارت صمت نيز اعلام كرده است كه حدود ‪16 8/‬ ميليارد دلار ارز بايد به كشور برگردد. ما به عنوان بخش خصوصى بر اين باوريم كه بازنگشــتن اين ميزان ارز به كشــور نيز حاصل يكسرى سياستهاى غلط در دو ســال اخير بوده است كه از جمله آنها مىتوان به بحث ورود موقت كالاها اشاره كرد. بسيارى از اين گروه كالاها قبل از سال 97 به صورت مواد اوليه به كشــور وارد شده و بعد از 22 فروردين 97 كه موضوع تعهد ارزى مطرح شــد، از كشور صادر شده است. اين كالاها در واقع نبايد مشمول تعهد ارزى مى شدند كه متاسفانه اين اتفاق افتاده است. از سوى ديگر بسيارى از كالاها به صورت امانى صادر شــده اســت. كالاهايى مثل فرش كالاهايى نيستند كه زود به فروش بروند و ظرف مدت سه تا چهارماه ارزشان به كشور بازگردد. نكته اى كه اما در اين بين نبايد از آن غافل شد اين است كه در كوران ارزى و رنــگ دلار هاى 30هــزار تومانى،مردم به دنبال كاهش نرخ ارزهســتند تا آمارهاى متفاوت.

ديــروز اما رييس كل بانك مجازى در اين زمينه صحبت كرد و حتى از دلارهاى نيمايى 23هزار تومانى در بازار سخن گفت.

بازگشت 8 ميليارد دلار از ارزهاى صادراتى

رئيــس كل بانك مركزى اعلام كرد: صادر كننــدگان بالغ بر 8 ميليارد دلار از تعهــدات ارزى 27 ميليــارد دلارى ايفا نشــده، مربوط به پروانههاى صادراتى ســالهاى ‪1398 1397-‬ خود را به تدريج به چرخه اقتصاد كشور آورده و مانده تعهدات آنها به حدود 19 ميليارد دلار كاهش يافته است. عبدالناصر همتى اظهار كرد: در اوج فشــار حداكثرى و بعد از دو ســال مقاومــت بانك مركزى در خط مقدم جنگ اقتصادى و درمقابل شــديدتري ن و بى ســابقهتري­ن تحريمهاى پولى و بانكى و عليرغم محدوديت دسترســى به درآمدهاى ارزى كشــور، بانك مركزى با تمركز بر تأمين كالاهاى اساســى، دارو و مــواد اوليه مورد نياز واحدهاى توليدى، نيازهاى اساســى و ضرورى كشور را با تمام سختىها به خوبى و كفايت تامين كرده و اجازه نداده است كه واضعان تحريم به هدف اصلى خودشان در دوسال گذشته، كه همانا فروپاشى اقتصاد كشــور بود، برسند. با افزايش نرخ ارز در چند هفته اخير، كه در مورد دلايل آن به موقع خود توضيح خواهم داد، هجمه هاى سازمان يافته و بعضأ با هدفهاى خاص، عليه بانك مركزى آغاز شده است. وى افزود: با وجود سختىها و دشوارىها، كنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانك مركزى است. مردم عزيز مطمئن باشند بان ك بيشتر در بازارها و انشا الله عبور مطمئن از آخرين مراحل فشار حداكثرى، ادامه خواهد داد. به گفته ر ئيس كل بانك مركزى اين روزها بعد از طرح مكانيزم ماشه، اخبارى در مورد قط ع كامل ارتباط نظام مالى ايران مطرح مىشود. فارغ از قابليت عملياتى داشتن و ميزان تأثير عملى آن، متأسفانه تأثير روانى آن در بازار ارز سايه افكنده است. درحاليكه درمقابل آن، خبرهاى مثبتى از منابع مسدودى دارم.

وى در پايان خاطرنشــان كــرد: همانطور كه قبلا گفتــم روند عرضه و معامــلات حوالههاى ارزى در بازار دوم، در بســتر ســامانه نيما، به خصوص ســه ماهه اخير، بهتر از قبل شــده است. صادر كنندگان بالغ بر 8 ميليارد دلار از تعهــدات ارزى 27 ميليارد دلارى ايفا نشــده خود، مربــوط به پروانههاى صادراتى ســالهاى 1397-1398خود را به تدريج به چرخه اقتصاد كشــور آورده و مانــده تعهــدات آنها به حــدود 19 ميليار دلار كاهش يافته اســت. همچنين، ميانگين وزنى نرخ ارز در سامانه نيما نيز، با روند كاهشى به محدود ه 23 هزار تومان به ازاى هر دلار رســيده است، كه البته تأثيرخود را به تدريج در نرخهاى بازار نشان خواهد داد.

رئيس كل بانــك مركزى همچنين اعلام كــرد: گزارشهاى اوليه اداره آمار اقتصادى حاكى از رشــد 5.4 درصدى پايه پولى و رشد 15.5 درصد ى نقدينگى در پايان ششماهه اول امسال نسبت به پايان سال 1398 است.

گفتنى اســت در اين ميان تشديد نوسانات ارزى موجب شده تا بازارساز تصميم جدى براى مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اســاس علاوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشــتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيرى فروش ارز ســهميهاى و كاهش اختلاف دلار در بازار رســمى و آزاد و البته آزاد شــدن فروش ارز پتروشــيمى ها در صرافى هاى مجــاز مقدمات كاهش نوســانات قيمتى را در بازار ارز فراهم كرد.ولى ظاهرا بازار از سياســتهاى بازارســاز اســتقبال نكرده و همين امر سبب شد تا قيمت ارز در روزهاى اخير مــدام ركوردهاى جديدى را به ثبت برســاند؛ در صرافىهاى بانكى نيز قيمت ارز به دنبال بازار آزاد درحال ركوردزنى است. مسئولان امر در اين نوسانات شديد اميد دارند با توسل به اين راهكارهاى از تنــش هاى ارزى كم كنند وراه مهارى براى قيمت دلار و متعاقب آن ســكه؛بيابند.حال بايد ديد دلار كانال 30هزار تومان اين هفته را چگونه آغاز مى كند؟آيا دلار راه نزول را پيش مى گيرد يا اين كه بازهم شــوك تازه

اى وارد مى سازد؟

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran