KHABAR JONOOB

امام جمعه اسالم: مردم دیگر چه کنند ؟ مثل گیاھان با فتوسنتز تغذیه کنند؟

-

امام جمعه اســالم گفت: اين كــه امروز تخم مرغ كه ســاده ترين ماده غذايى مصرفــى مردم بود در مدتى كوتاه يكبــاره 80-70 درصد گران مى شود و خيلى ها ديگر توان تهيه آن را هم ندارند نشان از بى برنامگى در كنترل بازار اســت. مردم ديگر چه كنند؟ مثل گياهان با فتوسنتز تغذيه كنند؟ حجت الاســلام محمد جواد باقرى بــا انتقاد از وضعيت گرانــى ها و افزايش بى حســاب و كتاب قيمت ها كه حتى سبب كمياب و يا ناياب شــدن برخى كالاهاى اساســى مورد نياز مردم در بازار شده است افزود: سال هاست مقام معظم رهبرى امام خامنه اى فرياد مى زنند كه دشــمن با ما وارد جنگ اقتصادى شــده اســت و بارها فرمودند كه بنده شمشير را كشــيده ام و در وسط ميدان ضربه مى زنم اما بعضى ها هنوز باورشان نشده است كه ما در جنگ اقتصادى قرار داريم.وى گفت: اين كه امروز تخم مرغ كه ســادهترين ماده غذايــى مصرفى مردم بود در مدتى كوتاه يكباره 80-70 درصد گران مىشود و خيلىها ديگر توان تهيه آن را هم ندارند نشان از بىبرنامگى در كنترل بازار است. مردم ديگر چه كنند؟ مثل گياهان با فتوسنتز تغذيه كنند؟ آن از وضعيت بورس، آن از وضعيت ســكه و طلا و ارز، با اين بى برنامگى ها اقتصادى و عدم توان در كنترل بازار، مردم منتظر دلار پنجاه هزارتومانى باشند.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran